Groenafval en afvalregelgeving

Wilt u groenafval nuttig toepassen?

Voor veel toepassingen is dit eenvoudiger dan voor andere afvalstromen, omdat een groot deel van de afvalregelgeving hiervoor niet geldt.

Wel afval, niet alle afvalregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

Op deze pagina's leggen we uit dat vanwege artikel 10.1a van de Wet milieubeheer niet alle artikelen over afvalstoffenregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer gelden voor groenafval.

LET HIERBIJ OP HET VOLGENDE:

  • Het gaat hierbij niet om de vraag of groenafval wel of geen afvalstof is. Het gaat hier wel om groenafval, dus met de status afvalstof. Dit is belangrijk, omdat sommige delen uit het hoofdstuk wel van toepassing blijven, namelijk: artikelen 10.1, 10.2 en 10.54 en titel 10.2. Daarnaast is er ook regelgeving voor afvalstoffen die niet valt onder hoofdstuk 10 Wet milieubeheer; dat blijft ook gelden.
  • Het verbod om groenafval te storten buiten inrichting (artikel 10.2 Wet milieubeheer) blijft van toepassing. Dit betekent dat alleen groenafval dat vermeld wordt in de Vrijstellingsregeling plantenresten ondergewerkt mag worden. Daarnaast zijn provincies bevoegd om in individuele gevallen ontheffing te verlenen van het stortverbod buiten inrichting. Op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer kan ontheffing gegeven worden op artikel 10.2 Wet milieubeheer
  • Ook geldt voor groenafval het beleid van het Landelijk afvalbeheerplan, LAP3. De omgevingsvergunning voor het verwerken van groenafval wordt  getoetst aan de geldende minimumstandaard van het sectorplan voor groenafval.

Aanvullende informatie over andere regelgeving die ook van toepassing kan zijn, vindt u op onze pagina's over maaisel, snoeiafval, oogstrestanten en overig afval (zie linkerkolom).

Wanneer gelden sommige artikelen uit hoofdstuk 10 Wet milieubeheer niet?

Volgens artikel 10.1a Wet milieubeheer (Wm) is groenafval vrijgesteld van  een aantal artikelen uit hoofdstuk 10 over afvalstoffen als het gaat om:

stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen.

Om welk groenafval gaat het, bijvoorbeeld?

Het moet hier gaan om natuurlijke landbouw- of bosbouwmaterialen. Dit zijn bijvoorbeeld:
- (berm)maaisel
- (snoei)hout
- riet
- oogstrestanten en slootschoonsel

De land- of bosbouwmaterialen hoeven niet afkomstig zijn uit de land- of bosbouw. Het mag ook gaan om land- of bosbouwmateriaal met een andere herkomst , zoals een natuurgebied. Of een terrein van een wegbeheerder of waterschap.

Wat valt niet onder de uitzondering in dit artikel?

Dit zijn bijvoorbeeld:
- aardappelschillen afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie
- gft-afval afkomstig van huishoudens of bedrijven
- groenafval afkomstig van particuliere huishoudens (bijvoorbeeld uit particuliere tuinen)

Zie voor meer uitleg en praktische voorbeelden de pagina's snoeihout, maaisel en oogstrestanten en overig groenafval.

Meer informatie

Op onze volgende webpagina’s vindt u informatie die ook relevant kan zijn wat betreft groenafval: