Groenafval en afvalregelgeving

Wilt u groenafval nuttig toepassen?

Voor veel toepassingen is dit eenvoudiger dan voor andere afvalstromen, omdat een groot deel van de afvalregelgeving hiervoor niet geldt.

Wel afval, niet de afvalregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

Op deze pagina's leggen we uit dat soms groenafval niet aan de afvalstoffenregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer hoeft te voldoen.

LET HIERBIJ OP HET VOLGENDE:

  • Het gaat hierbij nog steeds om groenAFVAL, dus met de status afvalstof. Dit is belangrijk, omdat er ook regelgeving voor afvalstoffen is die niet valt onder hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. Die geldt dus wel!
  • Het verbod om groenafval te storten buiten inrichting geldt ook. Dit betekent dat alleen het groenafval genoemd in de Vrijstellingsregeling plantenresten ondergewerkt mag worden.
  • Ook geldt voor groenafval het Landelijk afvalbeheerplan, LAP3. De omgevingsvergunning voor het verwerken van groenafval wordt  getoetst aan de geldende minimumstandaard van het sectorplan voor groenafval.

Informatie over andere regelgeving die ook van toepassing kan zijn vindt u op onze pagina's over maaisel, snoeiafval, oogstrestanten en overig afval (zie linkerkolom).

Wanneer geldt hoofdstuk 10 Wet milieubeheer niet?

Volgens artikel 10.1a Wet milieubeheer (Wm) geldt de regelgeving van hoofdstuk 10 over afvalstoffen van de Wm niet als het gaat om:

stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen.

Om welk groenafval gaat het, bijvoorbeeld?

Het moet hier gaan om natuurlijke landbouw- of bosbouwmaterialen. Dit zijn bijvoorbeeld:
- (berm)maaisel
- (snoei)hout
- riet
- oogstrestanten en slootschoonsel

De land- of bosbouwmaterialen hoeven niet afkomstig zijn uit de land- of bosbouw. Het mag ook gaan om land- of bosbouwmateriaal met een andere herkomst , zoals een natuurgebied. Of een terrein van een wegbeheerder of waterschap.

Wat valt niet onder de uitzondering in dit artikel?

Dit zijn bijvoorbeeld:
- aardappelschillen afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie
- gft-afval afkomstig van huishoudens of bedrijven
- groenafval afkomstig van particuliere huishoudens (bijvoorbeeld uit particuliere tuinen)

Zie voor meer praktische voorbeelden de pagina's snoeihout, maaisel en oogstrestanten en overig groenafval.

Meer informatie

Op onze volgende webpagina’s vindt u informatie die ook relevant kan zijn wat betreft groenafval: