Ons verhaal

Met een circulaire economie naar een duurzame samenleving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versnelt de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Een economie waarin we steeds minder primaire grondstoffen gebruiken, het ontstaan van (zwerf)afval zoveel mogelijk voorkomen en grondstoffen uit afval hoogwaardig hergebruiken. Daarmee dragen we bij aan een schone, groene en prettige leefomgeving en een duurzame samenleving voor volgende generaties.

Een brede blik met aandacht voor vele sectoren

windmolens in agrarisch gebied

We werken aan de brede, gezamenlijke ambitie: een circulaire economie in 2050 en daarmee ook aan het behalen van de klimaatdoelen. Samen met andere overheden en de markt zetten we in veel sectoren pilots op en leren wat de best werkende maatregelen zijn. Met elkaar komen we tot beleid dat het meest bijdraagt aan de circulaire doelstellingen en dat innovatief en uitvoerbaar is.

Stimuleren circulair werken

verzameling spijkerbroeken

Zo stimuleren we met bedrijven en andere overheden bijvoorbeeld het circulair ontwerpen van producten en het hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen. Onder andere in de textiel- en kunststofsector en vele andere sectoren. We geloven in de ketenaanpak als manier van werken. We stimuleren het voorkómen van afval en het goed omgaan met afval.

Toegankelijke regels en kennis

inspiratiedag bedrijfsafval

We adviseren over nieuwe regelgeving voor de circulaire economie en het afvalbeleid. We maken deze maatregelen toegankelijk voor overheden en bedrijven. De kennis, resultaten en praktijkvoorbeelden die uit ons werk voortkomen, delen we onder andere via websites, trainingen en netwerksessies.

Monitoring

monstername

Wij verzamelen data en ontwikkelen meetmethodes. Door te werken met eigen data kunnen we onafhankelijk van de markt rapporteren.

Een circulair Nederland vraagt om samenwerking

Mensen lunchen staande en zijn in gesprek met elkaar

Onze kennis van en ervaring met circulariteit maakt IenW een belangrijke medespeler voor andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door samen te werken, versnellen we met elkaar het behalen van een circulaire economie.