Wet milieubeheer, afvalstoffen


Hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer gaat over afvalstoffen. Hieronder een samenvatting van dit hoofdstuk.

Op de site wetten.overheid.nl staat hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer in zijn geheel.

1. Definities

De omschrijvingen van begrippen in de afvalstoffenwetgeving zoals: 'afvalstoffenhouder', 'afvalstoffenproducent', 'hergebruik' en 'verwerking' staan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer,

2. Zorgplicht voor afvalstoffen

Iedereen moet er voor zorgen dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn of komen door handelingen met afvalstoffen (artikel 10.1).

3. Stortverbod

Er is een verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten inrichtingen te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden (artikel 10.2). Uitzonderingen hierop staan in het
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen en de Vrijstellingsregeling plantenresten

4. Landelijk afvalbeheerplan

Er moet een Landelijk afvalbeheerplan (LAP) vastgesteld worden (Titel 10.2, artikelen 10.3 tot en met 10.14).

5. Huishoudelijke afvalstoffen

Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen is geregeld in Titel 10.4 (artikelen 10.21 tot en met 10.29). De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling. Wanneer huishoudelijke afvalstoffen zijn ingezameld worden ze verder voor het beheer gelijkgesteld met bedrijfsafvalstoffen.

6. Afvalwater

Er zijn regels voor zich ontdoen, inzameling en transport van afvalwater (Titel 10.5 (artikelen 10.29a tot en met 10.35).

7. Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Er zijn regels voor afgifte, ontvangst, vervoer en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Titel 10.6, artikelen 10.36 tot en met 10.55).

8. Internationale afvaltransporten

Voor internationale afvaltransporten gelden de regels van de EEG-Verordening overbrenging afvalstoffen, EVOA (Titel 10.7, artikelen 10.56 tot en met 10.60).

9. Gemeentelijke afvalstoffenverordening

De minister heeft bevoegdheden om regels in de gemeentelijke afvalstoffenverordening op te nemen (artikel 10.61).

10. Ontheffingen

De minister, gemeenten en provincies hebben mogelijkheden om ontheffing te verlenen van bepaalde verboden of voorschriften uit de Wet milieubeheer (artikelen 10.63 en 10.64).

Zie voor meer informatie over afvalwetgeving:

Kaderrichtlijn afvalstoffen, vraag en antwoord

Afval of niet over de vraag afval/geen afval.

Een overzicht van andere nationale regelgeving dat een verband heeft met afvalstoffen (op de site van het Landelijk Afvalbeheerplan, LAP3)

Vragen?

Neem contact op met de Helpdesk Afvalbeheer