Snoeihout

Er kunnen uitzonderingen zijn op afvalregelgeving bij toepassingen van snoeihout. Op deze pagina een toelichting en praktische voorbeelden, voor bedrijven en bevoegd gezag.

Toelichting

Snoeihout is houtachtig afval afkomstig van onderhoud van bomen en struiken in bos(bouw), natuurgebied, (stads)parken ed., zoals takken en boomstobben.

Vanwege artikel 10.1.a van de Wet milieubeheer gelden in sommige gevallen voor snoeihout niet alle artikelen voor afval van hoofdstuk 10 Wm. Ook al is het een afvalstof. Bijvoorbeeld kan er een uitzondering zijn voor de verplichtingen bij binnenlands afvaltransport.

Wat wel altijd blijft gelden zijn de volgende artikelen uit hoofdstuk 10:

 • 10.1 (zorgplicht voor afvalstoffen),
 • 10.2 (stortverbod)
 • 10.54 (een algemene maatregel van bestuur - AMvB-  kan gelden) en
 • Titel 10.2 (het Landelijk Afvalbeheerplan).

Daarnaast is er ook regelgeving voor afvalstoffen die niet valt onder hoofdstuk 10 Wm; dat blijft ook gelden.

Met welke regelgeving moet u verder rekening houden?

Artikel 10.1a Wet milieubeheer geldt alleen voor een aantal artikelen van hoofdstuk 10 Wm. U moet daarnaast altijd rekening houden met:

 • de Meststoffenwet ,waaronder ook het gebruiksnormenstelsel
 • het Besluit activiteiten leefomgeving waarbij het kan gebeuren dat een bedrijf vergunningplichtig wordt als er met afvalstoffen wordt gewerkt.
 • de Vrijstellingsregeling plantenresten.
 • EVOA, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen.
  De voorwaarden om afval over de grens te brengen staan hierin beschreven. EVOA is Europese regelgeving die direct van kracht is in Nederland. Als groenafval naar het buitenland gaat moet dus altijd aan EVOA voldaan worden.
 • Provinciale regels en bevoegdheid:
  De provinciale regels voor de bescherming van natuur en landschap blijven van toepassing. Verder zijn provincies bevoegd om in individuele gevallen ontheffing te verlenen van het stortverbod buiten inrichting. Op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer kan ontheffing gegeven worden op artikel 10.2 Wm.

Praktische voorbeelden voor snoeihout

Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk van toepassingen van snoeihout.

Let op: bij alle voorbeelden gelden de  voorwaarden die toegelicht worden op onze pagina's  Artikel 10.1a Wet milieubeheer en  Vrijstellingsregeling plantenresten.

Voorbeelden voor snoeihout waarbij de uitzonderingen kunnen gelden:

In de volgende gevallen hoeft een bedrijf (als aan de voorwaarden wordt voldaan)  niet te voldoen aan alle regelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer over afvalstoffen.

Voorbeeld 1:

 • Een natuurbeheerder geeft snoeihout af aan iemand die het gaat gebruiken voor energieopwekking.

Deze situatie valt onder de uitzondering van artikel 10.1a Wet milieubeheer omdat de toepassing voor productie van energie is. Als aan de voorwaarden van artikel 10.1a Wm voldaan wordt, dan gelden een aantal  algemene verplichtingen voor afvalstoffen hiervoor niet. Zoals de verplichtingen bij binnenlands afvaltransport. Wel geldt nog de zorgplicht (artikel 10.1 Wm en het Landelijk Afvalbeheerplan (sectorplan 8 van LAP3).

Voorbeeld 2:

 • Snoeihout komt vrij bij een bosbeheerder of een agrariër.
  In het gebied waar het is vrijgekomen of in een ander bos- of landbouwgebied, wil men:
  - er een houtwal van maken
  - het gebruiken als slootdempingsmateriaal
  - er (na verkleining) paden mee aanleggen of onderhouden.

De uitzonderingsmogelijkheid van artikel 10.1a Wet milieubeheer geldt niet voor het stortverbod (artikel 10.2 Wm). Maar deze toepassing is wel toegestaan als aan de voorwaarden van de Vrijstellingsregeling plantenresten voldaan wordt.

Voorbeeld 3:

 • Snoeihout wordt door een bosbouwer of agrariër afgegeven aan een energiecentrale in het buitenland.

Dit is voor energieopwekking, en dus als aan de voorwaarden voldaan wordt, dan geldt (voor Nederland) de vrijstelling van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. Maar let op: voor de export moet aan EVOA wel voldaan worden!

Voorbeelden voor snoeihout waarbij geen uitzonderingen kunnen gelden:

Voorbeeld 1:

 • Een agrariër krijgt snoeihout van een natuurorganisatie om te composteren en het compost wordt binnen het bedrijf van de agrariër toegepast.

of

 • Een bosbeheerder of een andere ontdoener geeft snoeihout af aan een composteerbedrijf.

In deze situaties wordt het materiaal eerst bewerkt (gecomposteerd) voor het weer in de landbouw gebruikt wordt, en daarom wordt dit niet gezien als  natuurlijk materiaal uit de landbouw. Alleen mechanische handelingen als voorbereiding op toepassing (zoals zeven, verkleinen) zijn toegestaan. Ook valt het op het land brengen van compost niet onder de Vrijstellingsregeling plantenresten.

Voorbeeld 2:

 • Snoeihout komt uit een natuurgebied waarbij het weer toegepast wordt in datzelfde of een ander natuurgebied. In dit natuurgebied wil men:
  - er een houtwal van maken
  - het gebruiken als slootdempingsmateriaal
  - er (na verkleining) paden mee aanleggen of onderhouden

Hoewel het hier gaat om 'natuurlijk, niet-gevaarlijk land- of bosbouwmateriaal' , valt de toepassing in een natuurgebied niet onder 'land- of bosbouw'. Dus, tenzij het natuurgebied (ook) als land- of bosbouwgebied aangemerkt wordt, valt dit niet onder de vrijstelling. En daarom geldt heel hoofdstuk 10 Wet milieubeheer voor afvalstoffen, bijvoorbeeld de verplichtingen voor binnenlands transport van afvalstoffen (LMA).

Voorbeeld 3:

 • Een natuur/bosbeheerder geeft het snoeihout af aan een ander, waarbij niet duidelijk is waarvoor het daarna gebruikt gaat worden.

Omdat toepassing in een bosbouw of landbouwgebied niet zeker is, voldoet het niet aan artikel 10.1a. Dus geldt wel de afvalregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer. Bijvoorbeeld de verplichtingen bij binnenlands transport van afvalstoffen (LMA).

Voorbeeld 4:

 • Een hovenier snoeit een tuin van een particulier. Het snoeihout wil hij zelf afvoeren en afgeven aan een composteerbedrijf.

Hiervoor gelden geen uitzonderingen op de afvalregelgeving. Groenafval van particuliere huishoudens valt niet onder de interpretatie van ‘landbouw- of bosbouwmaterialen'.
Bovendien wordt het materiaal eerst bewerkt (gecomposteerd) voor het weer ergens gebruikt wordt. Dit wordt dan niet meer als ‘natuurlijk land- of bosbouwmateriaal’ gezien. Alleen mechanische handelingen als voorbereiding op toepassing (zoals zeven, verkleinen) zijn hiervoor toegestaan als bewerking.


Zie ook

Hout: wel of geen afvalstof?

Zie voor hulp bij de vraag wanneer onbehandeld hout wel of geen afvalstof is de 'Handreiking hout' op onze pagina Afval of niet .