Eural

Wat is de Eural?

In de Europese afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet.
Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural.

Voor wie is de Eural vooral belangrijk?

 • Afvalontdoeners moeten nagaan of zij zich ontdoen van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval. Dit onderscheid wordt in de Eural gemaakt. De ontdoeners zijn bij afgifte verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof.
 • Afvalverwerkers moeten ook vaststellen of zij gevaarlijk afval of niet-gevaarlijk afval ontvangen en eventueel weer afgeven.
 • Provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten moeten bij vergunningverlening en bij handhaving rekening houden met het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. En ze zullen daarover met vergunninghouders moeten communiceren.
 • Toezichthoudende instanties (zoals de Inspectie van Leefomgeving & Transport) zullen afvaltransporten en bedrijfsactiviteiten ook hierop controleren.

In 2015 is de Eural aangepast. Wat is er toen veranderd?

 • In de nieuwe Europese Afvalstoffenlijst zijn drie nieuwe codes toegevoegd. Verder zijn twee Euralcodes inhoudelijk aangepast en zijn er bij een aantal andere Euralcodes uitsluitend tekstuele aanpassingen gemaakt. Er zijn geen aanpassingen aan het merendeel van de bestaande Euralcodes.
 • De grenswaarden wanneer afval gevaarlijk is of niet zijn in sommige gevallen veranderd. Zie voor een toelichting hieronder op deze pagina.
 • De systematiek van de afvalstoffenlijst is niet aangepast.

De Nederlandse Regeling Europese Afvalstoffenlijst

De Europese regelgeving Eural is in Nederlandse regelgeving omgezet in de Nederlandse Regeling Europese Afvalstoffenlijst. Op 4 mei 2015 is in de Staatscourant de laatste wijziging van de Regeling gepubliceerd.

Gevaarseigenschappen

In de Kaderrichtlijn afval is aangegeven dat zoveel mogelijk moet worden uitgegaan van de regelgeving rond chemische stoffen. Bij de indeling van afval als gevaarlijk moet worden uitgegaan van de grenswaarden die in de CLP-verordening zijn aangegeven. Door de Kaderichtlijn zoveel mogelijk in lijn te brengen met de CLP-verordening worden de definities van de gevaarlijke eigenschappen gewijzigd. De gevaarlijke eigenschappen worden in de nieuwe bijlage III HP-criteria genoemd.

Grenswaarden en gevaarskenmerken

De grenswaarden per gevaarseigenschap (die bepalen of een afvalstof gevaarlijk is of niet) staan ook in bijlage III.

In de CLP-verordening hebben individuele stoffen één of meerdere gevaarsaanduidingen gekregen: H-zinnen. Aan de hand van de H-zinnen wordt bepaald of een afvalstof met een bepaalde component de grenswaarde voor een gevaarseigenschap overschrijdt, of niet.

De grenswaarden zijn in veel gevallen niet aangepast ten opzicht van de oude regelgeving. Maar de volgende gevaarseigenschappen zijn wel gewijzigd:

 • De gevaarseigenschap HP5, STOT en ‘aspiratietoxiciteit’ is nieuw en vervangt de gevaarseigenschap ‘schadelijk’.
 • De gevaarseigenschap ‘toxisch’ (HP6) wordt onderverdeeld naar de wijze van blootstelling. Waren er vroeger 4 gevaarsklassen, nu wordt ook gekeken of blootstelling van een stof plaatsvindt door inademing, huidcontact, of inslikken. Er zijn 12 verschillende grenswaarden voor een stof die een gevaarskenmerk voor toxisch bevat, afhankelijk van de toxiciteitsklasse en wijze van blootstelling.
 • Bij ‘vergiftig voor de voortplanting’ (HP10) zijn de grenswaarden strenger geworden. Deze is gedaald van 0,5 naar 0,3 procent voor gevaarskenmerk H360, voor gevaarskenmerk H361 van 5 naar 3 procent.
 • De gevaarseigenschap HP13 ‘sensibiliserend’ heeft een afwijkende grenswaarde ten opzichte van de CLP, namelijk 10 procent in plaats van 1 procent.
 • In juni 2017 is de gevaarseigenschap HP14 ‘ecotoxiciteit’ door een Europese verordening ingevuld. Met ingang van 5 juli 2018 worden afvalstoffen als ecotoxisch aangeduid, als de afvalstof voldoet aan een van de samenstellingsformules die staan beschreven in verordening 2017/997.

Niet alle stoffen staan vermeld in de geconsolideerde CLP-verordening. Om een gevaarseigenschap per stof te bepalen kunt u gebruik maken van:

Handreiking Eural

Er wordt vanuit de Europese Unie nog gewerkt aan een handreiking voor de lidstaten. Zodra deze beschikbaar is kunt u deze hier vinden. Tot dan kunt u nog de systematiek zoals die in de Handreiking Eural (van voor de wijziging van 2015) gebruiken. Let daarbij wel op de nieuwe Euralcodes en de wijzigingen wat betreft de grenswaarden (zoals hierboven beschreven).

Overzicht documenten en regelgeving

Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.