Classificatie van teerhoudend asfaltgranulaat

Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) is sinds 16 oktober 2021 wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dat staat in de Regeling tot wijziging van de Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer. Daardoor krijgt al het asfalt dat is aangemerkt als teerhoudend de classificatie van gevaarlijk afval met Euralcode 17 03 01*.

Teerhoudend asfalt bestaat voor een gedeelte uit koolteer, kortweg ‘teer’ genoemd. Teer bestaat uit een grote hoeveelheid aan stoffen, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Van PAK’s is vastgesteld dat ze kankerverwekkend zijn. Ze zijn aangemerkt als zeer zorgwekkende stof (ZZS). Koolteer is onder het Europese stoffenbeleid ingedeeld in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’ (carcinogeen) onder de zogeheten categoriecode 1A. Een afvalstof die een stof met de eigenschap kankerverwekkend 1A bevat in een gehalte hoger dan 1.000 mg/kg (0,1%), moet volgens bijlage III van Richtlijn 2008/98/EG, de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) aangemerkt worden als gevaarlijk afval wegens gevaareigenschap HP 7 (carcinogeen).

Bij het maken van milieuwetgeving is eind jaren ’80 gekeken welke PAK’s als maatgevende parameter konden dienen. In het Basisdocument PAK (RIVM, 1989) worden hiervoor tien PAK’s genoemd. Ze werden in Nederland bekend als de PAK10 en worden bij name genoemd in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. Hier wordt (in voetnoot 4 onder Tabel 2) voor asfaltproducten als grenswaarde voor de PAK10  op 75 mg/kg droge stof bepaald. Deze waarde is een indicator voor een gehalte koolteer van 1.000 mg/kg (0,1%). Dat betekent dat asfalt met een gehalte van 75 mg/kg droge stof aan PAK10 in Nederland niet toegepast mag worden zonder voorafgaande verwijdering van PAKs. Dit vraagt om thermische reiniging. Dit is dan ook in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) de minimumstandaard voor verwerking van teerhoudend asfalt (zie sectorplan 34).

Met de nieuwe regeling van 16 oktober jl. is nu ook bepaald dat vrijgekomen asfalt met PAK10 > 75 mg/kg als gevaarlijk afval wordt beschouwd.