Testen van afvalstoffen

Wie is verantwoordelijkheid voor het testen?

Tijdens de eerste fase (de basiskarakterisering) is de aanbieder van de afvalstof verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens. In de tweede fase (de controletest) is dit de stortplaatsbeheerder.

Acceptatieproces bij aangeboden afvalstoffen

Er zijn grofweg twee fasen bij de acceptatie van regelmatig aangeboden afvalstoffen

Fase 1: De basiskarakterisering.

Deze eerste fase is de fase waarin analysegegevens moeten worden verzameld om meer te weten te komen over de afvalstof.
Informatie over fase 1: gegevens verzamelen

Fase 2: De controletest.

Bij de tweede fase is bekend wat de eigenschappen van de afvalstof zijn en een beperktere controle van de afvalstof is dan voldoende; alleen onderzoek van de zogenaamde 'kritische parameters'. Deze fase is alleen van toepassing als dezelfde afvalstoffen regelmatig aangeboden worden. Dus niet bij het eenmalig aanbieden van afvalstoffen, en ook niet voor afvalstoffen die wel regelmatig worden aangeboden, maar erg wisselend in samenstelling zijn.
Informatie over fase 2: controle

Wanneer en door wie bemonsteren en analyseren?

Wanneer moet is bemonsteren en analyseren nodig? En is dit de verantwoordelijkheid is van de aanbieder of de stortplaatsbeheerder?

Dat verschilt per situatie. Dit is afhankelijk van factoren als:

  • de soort afvalstof
  • het type stortplaats
  • de hoeveelheid gegevens die al verzameld zijn over de afvalstof
  • of het technisch mogelijk is om de afvalstof te testen.

Afvalstoffen die niet getest hoeven te worden

De verplichting om analyseresultaten van de samenstelling van afvalstoffen en het uitlooggedrag bij de aan te leveren gegevens te geven geldt niet voor:

a. afvalstoffen die voldoen aan de beschrijving die is opgenomen in tabel 1.1 van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Het gaat hier om bepaalde soorten inerte afvalstoffen als glas, (bak)stenen, grond, beton en keramiek. Deze worden in Nederland over het algemeen niet gestort.

b. gevaarlijke afvalstoffen die hechtgebonden asbest of door een bindmiddel gebonden asbest of in kunststof verpakte asbestvezels bevatten. En die geen andere gevaarlijke stoffen dan asbest bevatten.

c. niet-gevaarlijke afvalstoffen die worden aangeboden op een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. En niet in eenzelfde cel worden gestort als stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen of gipsafval.

d. afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit deeltjes met een korrelgrootte van meer dan 40 millimeter.

e. afvalstoffen waarvan de uitloogbaarheid en samenstelling bekend zijn.

Deze uitzondering is bijvoorbeeld van toepassing op afvalstoffen die vrijkomen bij een continu proces en met een zekere regelmaat worden aangeboden aan een stortplaats. Dit worden regelmatige afvalstoffen genoemd. Zie voor meer informatie hierover de rubriek Acceptatieproces bij regelmatige afvalstoffen. Ook afvalstoffen waarvan in een ander kader gegevens zijn gegenereerd, kunnen hier onder vallen, bijvoorbeeld wanneer dit in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is gebeurd.

f. afvalstoffen ten aanzien waarvan het technisch niet mogelijk deze te testen of te onderwerpen aan passende testmethoden.

De onder punt f genoemde afvalstoffen hoeven niet getest te worden als de afvalstof op de lijst van afvalstoffen in de bijlage bij de Ministeriële regeling melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (oftewel Regeling melden) staan. Daarnaast hoeft niet getest te worden als de ontdoener aan de stortplaatsbeheerder kan aantonen dat het technisch niet mogelijk is te testen. Denk hierbij aan een verklaring van een geaccrediteerd laboratorium.

Regeling melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

g. afvalstoffen, behorende tot een categorie die krachtens het vijfde lid, onder b, is aangewezen.

Deze afvalstoffen zijn opgenomen op een lijst in de bijlage onder D van de Regeling melden. Het kan hier gaan om afvalstoffen die ook onder punten e en f vallen.

Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (oftewel Besluit melden) in artikel 10a tweede lid.

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen