Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Afvalstoffen worden doorgaans nuttig toegepast of verbrand en mogen meestal niet worden gestort. Voor een aantal afvalstoffen geldt een stortverbod, vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).

Ontheffing stortverbod

Als er (tijdelijk) geen andere verwerkingsmogelijkheden zijn, is het voor de beheerder van een stortplaats mogelijk om ontheffing van het stortverbod aan te vragen. Deze aanvraag moet worden ingediend bij de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de stortplaats is gevestigd.

Opschortende voorwaarde

Een door Gedeputeerde Staten afgegeven ontheffing voor afval bevat een opschortende voorwaarde. Deze opschortende voorwaarde maakt de ontheffing ongeldig als er alsnog verwerkingscapaciteit beschikbaar is bij één of meerdere installaties die dit afval kunnen verwerken. Storten van afval is namelijk alleen mogelijk als er geen andere be- of verwerkingsmogelijkheden of beheersmogelijkheden zijn (artikel 4, eerste lid, onder b en c, van het besluit). Behalve bij AVI’s (afvalverbrandingsinstallaties) kan afval ook nog be- of verwerkt worden bij bijvoorbeeld sorteerbedrijven, composteerbedrijven, vergisters of drooginstallaties.

Informatie over de actuele situatie

Voor informatie over de actuele situatie wat betreft beschikbare be- of verwerkingsmogelijkheden voor afval kunt zich laten plaatsen op een e-mailverzendlijst. Rijkswaterstaat inventariseert drie keer per jaar de beschikbare capaciteit bij bedrijven die afval kunnen verwerken.

U kunt zich ook aanmelden wanneer u als bedrijf graag geraadpleegd wilt worden in een periodieke consultatieronde. Vermeld in dat geval de naam van uw bedrijf, type bedrijf en de naam van de contactpersoon.
Neem hiervoor, en voor meer informatie over het stortverbod, contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.