Annex II : Fase 1: gegevens verzamelen

Welke gegevens moet u leveren bij aanbieden van afvalstoffen aan een stortplaats?

Wanneer een ontdoener een afvalstof wil storten, moet deze een omschrijving aanleveren, volgens het Besluit en de Regeling melden afvalstoffen.

Extra gegevens nodig voor korrelvormige afvalstoffen

Bij aanbieden van korrelvormige afvalstoffen aan een stortplaats zijn de volgende extra gegevens nodig:

  • gegevens over bron en oorsprong van de afvalstoffen
  • gegevens over het proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan. Een beschrijving en kenmerken van grondstoffen en producten
  • beschrijving van de toegepaste behandeling van de afvalstoffen. Of (bij het ontbreken daarvan) een motivering waarom geen behandeling is toegepast
  • gegevens over de eigenschappen van de afvalstoffen, die specifiek belangrijk zijn voor het (zo nodig) nemen van aanvullende voorzorgsmaatregelen op de plaats waarop de afvalstoffen zullen worden gestort
  • voor gevaarlijke afvalstoffen; een vermelding van de gevaarseigenschap(pen) die de afvalstof bezit

en in sommige gevallen:

  • gegevens over de chemische samenstelling en uitloging van de afvalstof. Of een motivering waaruit blijkt dat er geen verplichting is voor analyses .

Blijkt dat voor de te storten afvalstof (volgens het Besluit melden afvalstoffen) gegevens over de chemische samenstelling en uitloging nodig zijn? Dan moet in opdracht van de ontdoener de partij worden bemonsterd (sinds 21 juli 2009).

Aanbieden van afvalstoffen op stortplaatsen: enkel door erkende monsternemers!

Ontdoeners mogen de te storten afvalstoffen alleen laten bemonsteren door erkende monsternemers. Deze bemonstert de afvalstof volgens het VKB-protocol 1004 horend bij BRL 1000 waarna het monster wordt overgedragen aan een AP04-geaccrediteerd laboratorium.

Overzicht van erkende monsternemers

De afdeling Bodem van Rijkswaterstaat is door het ministerie aangewezen als bevoegde instantie voor het afgeven van erkenningen voor monsternemers van afvalstoffen. Voor het aanvragen van een erkenning of een overzicht van erkende monsternemers kunt u terecht op de website van Bodem+

Controle gegevens door de stortplaatsbeheerder

Wanneer de analyseresultaten bekend zijn, draagt de ontdoener de benodigde gegevens over aan de stortplaatsbeheerder. Deze controleert de gegevens op volledigheid en stelt vast of de afvalstof voldoet aan de acceptatiecriteria. Als dit niet zo is mag de stortplaats de afvalstof niet accepteren.

Van een afvalstof die regelmatig wordt aangeboden, hoeft na verloop van tijd niet meer elke keer dat een vracht wordt aangeboden gegevens over uitloging en samenstelling te worden bijgevoegd. Er wordt na vijf keer verondersteld dat van de afvalstof de uitloogbaarheid en samenstelling bekend zijn. De stortplaatsbeheerder berekent met de vergaarde gegevens de frequentie waarmee hij in de volgende fase (de controlefase) de afvalstof moet bemonsteren en welke parameters moeten worden geanalyseerd.

Meer informatie

Fase 2: controle van de afvalstof
Europese wet- en regelgeving