Wet milieubeheer, afvalstoffen

Hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer gaat over afvalstoffen.

Samenvatting

Op deze pagina vindt u een korte samenvatting van de onderwerpen uit hoofdstuk 10. Op de site wetten.overheid.nl staat hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer in zijn geheel.

Definities

De omschrijvingen van begrippen in de afvalstoffenwetgeving zoals: 'afvalstoffenhouder', 'afvalstoffenproducent', 'hergebruik' en 'verwerking' staan in artikel 1.1.a van de Wet milieubeheer,

Zorgplicht voor afvalstoffen

Iedereen moet er voor zorgen dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn of komen door handelingen met afvalstoffen (artikel 10.1).

Stortverbod

Er is een verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten inrichtingen te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden (artikel 10.2). Uitzonderingen hierop staan in het
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.

Landelijk afvalbeheerplan

Er moet een Landelijk afvalbeheerplan (LAP) vastgesteld worden (artikelen 10.3 tot en met 10.14).

Huishoudelijke afvalstoffen

Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen is geregeld in de artikelen 10.21 tot en met 10.29. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling. Als huishoudelijke afvalstoffen zijn ingezameld worden ze voor het beheer gelijkgesteld met bedrijfsafvalstoffen.

Afvalwater

Er zijn regels voor zich ontdoen, inzameling en transport van afvalwater (artikelen 10.30 tot en met 10.35).

Bedrijfsafvalstoffen

Er zijn regels voor afgifte, ontvangst, vervoer en inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikelen 10.36 tot en met 10.55).

Internationale afvaltransporten

Voor internationale afvaltransporten gelden de regels van de EEG-verordening overbrenging afvalstoffen, EVOA (artikelen 10.56 tot en met 10.60).

Gemeentelijke afvalstoffenverordening

De minister heeft bevoegdheden om regels in de gemeentelijke afvalstoffenverordening op te nemen (artikelen 10.61 en 10.62).

Ontheffingen

De minister, gemeenten en provincies hebben mogelijkheden om ontheffing te verlenen van bepaalde verboden of voorschriften uit de Wet milieubeheer (artikelen 10.63 en 10.64).

Meer informatie:

Vragen en antwoorden op onze pagina:
Kaderrichtlijn afvalstoffen, vraag en antwoord

Informatie over de vraag afval/geen afval:
Afval of niet

U kunt ook contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer