Beoordelingsroute voortgezet gebruik

Wat is voortgezet gebruik?

Anders dan in geval van een bijproduct of einde-afval zijn er voor ‘voortgezet gebruik’ geen wettelijk vastgestelde criteria. Bij voortgezet gebruik gaat het om materialen die niet zijn aan te merken als residuen van productieprocessen (bijproduct) of materialen die eerder afvalstof zijn geweest (einde-afval). ‘Voortgezet gebruik’ vormt zo een vangnet.

Zich ontdoen?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de term ‘zich ontdoen’ in de definitie van ‘afvalstof’ bepalend is in het bepalen of iets wel of niet een afvalstof is. Met name de intentie – dus de bedoeling - van de houder van een materiaal is hierbij van belang.

Een voorbeeld van ‘zich niet ontdoen’ en dus van voortgezet gebruik, biedt de uitspraak huiskamerinzameling. De kleding die in deze zaak werd ingenomen werd eerst gecontroleerd op de mogelijkheid op hergebruik. De intentie van de oorspronkelijke houders was doneren aan liefdadigheidsinitiatieven waar de kleding een tweede leven krijgt. Hierdoor oordeelde de Raad van State dat er geen sprake is van afvalstof. Het gaat om materialen die weer kunnen worden hergebruikt of als grondstof kunnen dienen.

Beoordeling

Om te bepalen of sprake is van ‘voortgezet gebruik’ dient vastgesteld te worden dat wordt voldaan aan de indicatieve toetsingsgronden;

  • het is zeker dat het materiaal gebruikt zal worden en;
  • het voorgenomen gebruik is rechtmatig en;
  • het voorgenomen gebruik is vanuit grondstoffenefficiëntie voldoende hoogwaardig.

Casusspecifieke beoordeling

Van geval tot geval en met het oog op alle omstandigheden moet beoordeeld worden of het gaat om ‘voortgezet gebruik’.