Zwerfafval in en langs rivieren

Plastic afval van land en schepen is de oorzaak van de plastic soep. Zwerfafval van land stroomt via rivieren vaak naar zee en is daarmee een belangrijke oorzaak van de grote hoeveelheden zwerfvuil in de zeeën en oceanen.

Het verminderen van zwerfvuil vanaf land is daarom belangrijk. RWS stimuleert het opruimen van afval op oevers en het afvangen van afval bij sluizen en stuwen. Zwerfafval uit bermen komt vaak in het stroomgebied terecht door regen of wind en is deels afkomstig van riooloverstorten en van de industrie.

Wat doet IenW?

  • Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder een belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Wat doet Rijkswaterstaat hiervoor?
  • Rijkswaterstaat voert zwerfafvalophaalregeling over Nederland uit. Met deze aanvullende regeling betaalt RWS het verwerken van ingezameld zwerfafval van opruimacties.
  • Opstellen van maatregelenpakket voor vermindering van hotspots langs oevers
  • Ontwikkelen van een strategie voor monitoren van zwerfafval in rivieren.
  • Opstellen van een monitoringsprotocol voor monitoring langs oevers.
  • Onderzoek naar omvang en samenstelling van microplastic in rivieren.
  • Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).
  • Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.
  • Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren. Kijk ook op schonerivieren.org
  • Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices, nationaal én internationaal, en het bouwen en onderhouden van netwerken.

Wat doen anderen?

Waterschappen, (rivier) gemeenten, provincies, terreinbeheerders, NGO’s, bedrijven en onderwijsinstellingen zijn belangrijke partners in de aanpak van zwerfafval langs rivieren. Zij beschikken over goede lokale netwerken, hebben kennis en expertise in huis en kunnen dit onderwerp agenderen. Veel partijen pakken de handschoen op en doen onderzoek, werken mee in projecten en voeren maatregelen uit. Zonder hen kan de aanpak niet slagen.

Schone rivieren samenwerkingsverbanden

Community Plasticvrije Waddenzee

Zwerfafval in en langs de grootste rivieren wordt aangepakt in samenwerkingsverbanden.

LItterfree riVErs and Streams (LIVES) is een project van instanties in Nederland, België en Duitsland om plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden met minimaal 50% terug te dringen.

BuitenGewoon: Vissen op de rivier