Bronaanpak sport- en recreatievisserij

Op de rustige oevers langs rivieren wordt vaak gevist. Op plekken waar geen afvalbakken staan, moeten vissers die er eten en overnachten hun afval naar een centrale afvalinzamelingslocatie brengen of mee naar huis nemen. Helaas gebeurt dit niet altijd.

Pilots

Op twee populaire plaatsen langs en nabij de Maas bij Roermond, waar veel wordt gevist, is onderzocht hoe kan worden voorkomen dat (zwerf)afval ontstaat van sport- en recreatievissers. Aan deze pilots hebben diverse partijen deelgenomen, waaronder Staatsbosbeheer, gemeente Roermond, Rijkswaterstaat, IVN en Sportvisserij Limburg.

Kennisdeling

Aan de hand van de resultaten van deze pilots kunnen ook op andere plekken langs rivieren gedragsinterventies vanuit verschillende invalshoeken worden geformuleerd en uitgevoerd om zwerfafval te voorkomen. Tips en interventies zijn opgenomen in een werkwijze met adviezen om de zwerfafvalproblematiek bij de bron aan te pakken met als doel schone recreatiestranden en schone visplekken.