Producentenverantwoordelijkheid

Wat is producentenverantwoordelijkheid?

Producentenverantwoordelijkheid betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht.

Voor welke productgroepen is er producentenverantwoordelijkheid?

In de verschillende productbesluiten zijn regels opgenomen voor 5 soorten producten. Dit zijn:

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor producenten of importeurs die als eerste een product (van de 5 soorten producten hierboven) op de Nederlandse markt brengen.

Producenten en importeurs worden verantwoordelijk gesteld om een logistiek systeem op te zetten voor het afvalbeheer en ook om de financiering hiervan te organiseren. Bij dit principe is sprake van een ketenverantwoordelijkheid, omdat ook andere schakels in de keten (zoals gemeenten en detaillisten) hierbij verantwoordelijkheden hebben.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten of importeurs kunnen individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. In sommige gevallen is aansluiting bij een collectieve organisatie verplicht (zie voor uitleg onder het kopje 'Algemeen verbindend verklaring' hieronder).

Mededeling of registratie.

Een bedrijf dat producentenverantwoordelijkheid heeft moet voor batterijen en accu's, autowrakken en autobanden een mededeling of melding doen bij Rijkswaterstaat.

Voor elektr(onische) apparatuur is registratie bij het Nationaal (W)EEE Register verplicht (individueel of collectief). Voor elektr(on)ische apparatuur geldt deze registratieplicht ook voor verwerkers. Daarna moet jaarlijks verslag gedaan worden van de resultaten van het voorgaande jaar.

Algemeen verbindend verklaring

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister vragen om een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren.

Lees hier meer over de algemeen verbindend verklaring  (Avv).

Er zijn momenteel Avv’s voor producten waarvoor er naast de avv ook wettelijke producentenverantwoordelijkheid is:

  • Verpakkingen;
  • Verlichting;
  • Autobanden;
  • Draagbare batterijen.

En er zijn Avv’s waarvoor geen wettelijke producentenverantwoordelijkheid is:

  • Papier & karton;
  • Vlakglas.

Vragen?

Voor vragen over producentenverantwoordelijkheid kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer

Internetconsultatie 'Regeling algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage'


Een ‘algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage’ (AVV) is een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De 'Regeling AVV overeenkomst afvalbeheerbijdrage' regelt de aanvraaggegevens en onderwerpen voor de inhoud van de afvalbeheerovereenkomst bij een verzoek tot AVV . Dit heeft (mede) als doel het kunnen toetsen van dat verzoek aan artikel 8bis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA). Meer informatie: consultatie Regeling kaderrichtlijn afvalstoffen

Internetconsultatie besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s. Tot 16 september 2019 heeft de Rijksoverheid via een internetconsultatie betrokken partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptbesluit en de toelichting. Zie het verslag van de resultaten van de consultatie op de site van de Rijksoverheid.