Autobanden en auto's

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van auto’s en autobanden zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.
Over de inzameling en verwerking van autowrakken moet de producent of importeur een mededeling indienen.
Voor autobanden moet er een melding worden gedaan.

Auto of autowrak?

Wanneer gaat het om een autowrak in plaats van een auto? Dit wordt toegelicht op onze pagina Wat is een autowrak?

De Europese lidstaten zijn het in juli 2011 eens geworden over een handreiking voor het bepalen wanneer sprake is van een autowrak of van een nog herbruikbare auto bij een grensoverschrijdende overbrenging. De daarbij vastgestelde zes criteria plus een aantal richtinggevende indicatoren gelden per 1 september 2011. Deze Correspondents guideline no. 9, 'End of life vehicles' is van toepassing op personenauto’s en andere twee-, drie- of vierwielige motorvoertuigen.

Algemeen verbindend verklaring (Avv) voor auto’s

Sinds 23 april 2021 geldt er een 'Algemeen verbindend verklaring' (Avv) voor auto’s, verleend aan Stichting Auto & Recycling. De uitvoering van de avv wordt gedaan door Auto Recycling Nederland (ARN).
Dit betekent dat alle producenten en importeurs die auto’s als eerste op de markt brengen zich moeten melden bij Stichting Auto & Recycling en verplicht zijn tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage aan deze stichting. Tenzij een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd wordt.

Deze is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.

Zie voor meer informatie onze pagina's over de Avv.

Melding voor autowrakken

In het Besluit beheer autowrakken en de onderliggende leidraad Besluit beheer autowrakken staat wat er in een melding voor autowrakken moet worden beschreven.

Zo moet er in een melding een beschrijving zijn hoe de innamestructuur en verwerkingsstructuur is vormgegeven en hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld. Voor het indienen van een melding is een formulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden. Wilt u (informatie over) het formulier, neemt u dan contact met ons op.


Autobanden

Algemeen verbindend verklaring (Avv) voor autobanden

Sinds 5 juni 2020 geldt er een 'Algemeen verbindend verklaring' (Avv) voor autobanden, verleend aan Stichting Band en Milieu. De uitvoering van de avv wordt gedaan door RecyBEM.
Dit betekent dat alle producenten en importeurs autobanden of aanhangwagenbanden als eerste op de markt brengen zich moeten melden bij RecyBEM en verplicht zijn tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Tenzij een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd wordt.

Deze is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.

Zie voor meer informatie onze pagina's over de Avv.

Melding voor autobanden

In het Besluit beheer autobanden en de onderliggende Regeling beheer autobanden staat wat er in een melding voor autobanden moet worden beschreven. Zo moet er in een melding een beschrijving zijn van de inname en verwerking. Voor het indienen van een melding is een meldingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden.

Procedure mededeling en melding

Termijn voor besluit

De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op een mededeling is 8 weken. Deze termijn schort in sommige gevallen op als er een verzoek om aanvullende informatie is verstuurd naar de indiener. Op een mededeling volgt een besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin is aangegeven of met de mededeling wordt ingestemd of niet.

Stilzwijgende toestemming

Voor een mededeling die is ingediend voor autowrakken geldt de stilzwijgende toestemming. De stilzwijgende toestemming houdt in dat instemming van rechtswege wordt verleend, als het bevoegd gezag niet binnen de voorgeschreven termijn een beslissing op de mededeling heeft genomen.

Termijn voor ontvangstbevestiging

De wettelijke termijn voor het afgeven van een ontvangstbevestiging is 8 weken. Deze termijn schort in sommige gevallen op als er een verzoek om aanvullende informatie is verstuurd naar de indiener. Op een melding volgt geen besluit van minister van Infrastructuur en Waterstaat maar volgt alleen een ontvangstbevestiging.

Besluiten

Zie voor de al genomen besluiten Besluiten autowrakken

Verslag

De bedrijven die een positief besluit op de mededeling of een ontvangstbevestiging hebben ontvangen op een melding, moeten elk kalenderjaar verslag doen over de resultaten van het voorgaande jaar. Hiervoor is een verslagleggingsformulier voor autowrakken en een verslagleggingsformulier voor autobanden opgesteld.

Voor autowrakken en autobanden moet het verslag ieder jaar vóór 1 augustus zijn ingediend.

Voorheen moest u het verslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen. U kunt uw verslag nu per e-mail versturen aan

producentenverantwoordelijkheid@rws.nl

of per post naar:
Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval Circulair (LOAC)
t.a.v. Team uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Zie ook:

Voor informatie over het beleid voor autobanden: sectorplan 52 Banden van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Voor informatie over het beleid voor autowrakken: sectorplan 51 Autowrakken van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.