UPV textiel

Bent u een importeur, fabrikant of buitenlandse aanbieder van kleding en/of huishoudtextiel?

Dan heeft u vanaf 1 juli 2023 verplichtingen volgens:

Volgens de UPV textiel bent u verantwoordelijk voor de textielproducten die u in de handel brengt wanneer zij afval zijn geworden. U moet het afvalbeheer van deze producten organiseren en betalen. Het doel is om meer en beter afgedankte textielproducten in te zamelen, te hergebruiken en te recyclen. Een ander doel is om te stimuleren dat u meer gerecycled textiel gebruikt in uw producten.

In het kort:

 • U moet zich via deze website melden
 • U moet vanaf 2025 aan een aantal doelstellingen voldoen
 • U moet vanaf 2024 elk jaar verslag doen van hoe u in het voorgaande jaar aan de verplichtingen heeft voldaan
 • U kunt individueel of collectief uitvoering geven aan de verplichtingen.

Voor wie gelden de verplichtingen?

Biedt u beroepsmatig nieuw gefabriceerde kleding of huishoudtextiel voor het eerst op de Nederlandse markt aan? Dan bent u een ‘producent’ van deze textielproducten en moet u voldoen aan de UPV-verplichtingen.

Een ‘producent’ is degene die de eerste is die het textielproduct op de Nederlandse markt aanbiedt. Dit kunnen in Nederland gevestigde fabrikanten of importeurs zijn, of aanbieders uit het buitenland. Het voor het eerst in Nederland op de markt aanbieden van een textielproduct wordt ook wel ‘in de handel brengen’ genoemd.

Het maakt daarbij niet uit aan wie het textielproduct voor het eerst wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan een ander bedrijf dat het doorverkoopt, zoals een kledingwinkel, of direct aan de eindgebruiker van het product, zoals een consument of een bedrijf.

De volgende ‘producenten’ kunnen worden onderscheiden:

- importeur

Het overgrote deel van de textielproducten wordt in het buitenland vervaardigd. Hierdoor zullen veel importeurs verplichtingen hebben als ‘producent’. Een importeur is bijvoorbeeld een groothandel die aan winkeliers textiel verkoopt dat uit het buitenland komt. Bent u een winkelier die kleding en huishoudtextiel direct in het buitenland inkoopt? Ook dan moet u voldoen aan de verplichtingen.

- fabrikant

Degene die in Nederland textielproducten vervaardigd, is een fabrikant. Fabrikanten moeten aan de verplichtingen voldoen. Fabrikanten bieden hun textiel bijvoorbeeld aan groothandels of winkels aan, die het vervolgens weer doorverkopen. Ook kan het zijn dat fabrikanten hun textielproducten direct aan consumenten of bedrijven verkopen.

- buitenlandse aanbieder: gemachtigd vertegenwoordiger

Buiten Nederland gevestigde producenten van textielproducten (waaronder online aanbieders) die de producten direct aan eindgebruikers in Nederland aanbieden, zoals consumenten of bedrijven, zijn verplicht om een in Nederland gevestigde (rechts)persoon als gemachtigd vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze gemachtigd vertegenwoordiger zorgt voor de uitvoering van de verplichtingen van de 'producent'.

- verkoper tweedehands textiel?

Verkoopt u tweedehands textiel? Dan heeft u géén verplichtingen. De UPV textiel geldt alleen voor producenten die nieuw gefabriceerde kleding en huishoudtextiel in de handel brengen.

- online platforms?

Voorlopig worden online platforms alleen als producent beschouwd voor het gedeelte kleding en huishoudtextiel dat zij zelf als eerste op de markt aanbieden. Dit betekent dat online platforms die enkel een platform faciliteren voor aanbieders van kleding en huishoudtextiel, niet als producent gezien worden.

Deze uitleg sluit niet aan op een eerdere uitleg hierover. Dit houdt verband met de ontwikkeling van nieuwe Europese wetgeving.

Zodra die wetgeving definitief is vastgesteld, kan er definitief duidelijkheid worden gegeven. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

Lees meer over de online platforms op de FAQ pagina.

Om welke producten gaat het?

De verplichtingen gelden alleen voor de volgende nieuw gefabriceerde textielproducten:

- kleding

 • consumentenkleding
 • bedrijfskleding, waaronder veiligheidskleding

- huishoudtextiel

 • tafellinnen
 • bedlinnen
 • huishoudlinnen, zoals hand- en theedoeken

De verplichtingen gelden dus niet  voor andere textielproducten zoals: schoenen, riemen, hoofddeksels, dekens, bedspreien, gordijnen en poetsdoeken.

Individueel of collectief aan de regels voldoen?

Als individuele ’producent’ moet u voldoen aan de verplichtingen. Zoals de meldingsplicht en het organiseren van het afvalbeheer van uw textielproducten.

Omdat dit niet zo eenvoudig te regelen is, kunt u er ook voor kiezen om samen met andere ‘producenten’ aan de verplichtingen te voldoen. Dit heeft financiële en organisatorische voordelen.

U kunt dit doen door u aan te sluiten bij een producentenorganisatie. Deze producentenorganisatie is dan namens u verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen. De organisatie zal bijvoorbeeld voor u de melding bij de overheid verzorgen, de inzameling van het textielafval organiseren en ook ervoor zorgen dat er voldoende en goed wordt hergebruikt en gerecycled. Daarnaast zorgt deze organisatie ook voor de verslaglegging. Hiervoor betaalt u aan de producentenorganisatie een financiële bijdrage.

Op dit moment zijn er drie producentenorganisaties die zich hebben gemeld, namelijk Stichting UPV Textiel, European Recycling Platform Netherlands B.V. en Collectief Circulair Textiel
Als er andere producentenorganisaties worden opgericht kunt u zich daar ook bij aansluiten.

Aan welke verplichtingen moet u voldoen?

1. Eenmalig melden

Biedt u de kleding of het huishoudtextiel als eerste op de markt aan en wordt u dus als ‘producent’ van dat textiel aangemerkt? Dan moet u zich via deze website melden. Daarbij geeft u onder andere aan welk type en hoeveel textiel u in de komende twaalf maanden in de handel verwacht te brengen.

U heeft zes weken de tijd om het meldingsformulier in te vullen, gerekend vanaf de dag waarop de regels op u van toepassing zijn geworden.

Let op: als u zich aansluit bij een producentenorganisatie, dan verzorgt deze organisatie voor u de melding.

Hoe melden?

U kunt zich melden via een van de meldingsformulieren. Vul het juiste meldingsformulier in.

Er is een formulier voor:

 • Producenten (voor importeurs en fabrikanten)
 • Gemachtigd vertegenwoordigers (voor gemachtigd vertegenwoordigers namens buitenlandse aanbieders)
 • Producentenorganisaties (voor producentenorganisaties namens de aangesloten importeurs, fabrikanten en buitenlandse aanbieders)

2. Een passend innamesysteem

U moet een passend innamesysteem organiseren voor uw textielproducten. Deze moet in ieder geval tijdens het hele jaar beschikbaar zijn, en niet beperkt tot gebieden waar de inname en het beheer van deze afvalstoffen het meest kostenefficiënt is. Ook moeten degene die de textielproducten willen afdanken dit gratis in kunnen leveren.

Met ‘passend innamesysteem’ wordt ook bedoeld dat er aan de doelstellingen zoals hieronder beschreven kan worden voldaan.

3. Te behalen doelstellingen

Vanaf 2025 zijn er jaarlijks oplopende minimumdoelstellingen voor het afvalbeheer van de textielproducten. Deze gelden voor de producten die u in het voorafgaande kalenderjaar in de handel hebt gebracht. De doelstellingen zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Zie het Besluit UPV textiel voor de details van de jaarlijks oplopende doelstellingen.

- doelstelling voor ‘voorbereiding voor hergebruik en recycling’

In 2025 moet ten minste 50% van het gewicht dat het voorgaande jaar in de handel is gebracht, worden voorbereid voor hergebruik of gerecycled .

In 2030 moet dit ten minste 75% zijn.

- doelstelling voor ’voorbereiden voor hergebruik’

In 2025 moet ten minste 20% van het gewicht dat in het voorgaande jaar in de handel is gebracht, worden voorbereid voor hergebruik.

In 2030 moet dit ten minste 25% zijn.

Deze doelstelling heeft nog extra doelstellingen wat betreft het percentage dat daadwerkelijk in Nederland wordt hergebruikt. In 2025 is dit ten minste 10%.

In 2030 zal dit ten minste 15% moeten zijn.

- doelstelling voor 'vezel-tot-vezelrecycling'

Vanaf 2025 moet het ingezamelde textiel zo worden bewerkt dat de textielvezels opnieuw worden toegepast in materialen voor kleding of huishoudtextiel. In 2025 is de doelstelling hiervoor ten minste 25%.

In 2030 zal dit ten minste 33% moeten zijn.

4. Toepassing gerecyclede textielvezels

U moet ook maatregelen nemen voor meer toepassing van gerecyclede textielvezels in uw eigen textielproducten. Dit is om er voor te zorgen dat meer gerecycled textiel gebruikt gaat worden voor nieuwe textielproducten.

5. Jaarlijks verslag

Iedere producent die melding heeft gedaan moet vanaf dan ook ieder jaar verslag uitbrengen aan de overheid. Dit betekent dat u jaarlijks vóór 1 augustus verslag moet doen over hoe u de UPV-verplichtingen nakomt en hoeveel producten u in de handel hebt gebracht in het voorgaande kalenderjaar.

Omdat de doelstellingen pas per 2025 gaan gelden, hoeft u in de verslagen in 2024 en 2025 (over respectievelijk 2023 en 2024) minder te rapporteren dan in de jaren daarna. U hoeft de eerste jaren alleen verslag te doen over het type en de hoeveelheid in de handel gebrachte textielproducten. Vanaf het verslag in 2026 over het jaar 2025 zal daar meer bijkomen, zoals de resultaten van de doelstellingen.

Gebruik voor het verslag over 2023 een van de verslagleggingsformulieren. U moet het formulier vóór 1 augustus 2024 invullen.


Wilt u zich melden?

U moet hiervoor het juiste online meldingsformulier invullen. U heeft hiervoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag waarop de regels op u van toepassing zijn geworden.

Naar de meldformulieren.

Een verslag indienen

Iedere producent die melding heeft gedaan moet daarna  jaarlijks vóór 1 augustus verslag doen.

Naar de verslagleggingsformulieren.

Vragen?

Deze kunt u deze stellen via ons contactformulier.