Verpakkingen

Besluit beheer Verpakkingen

Het Besluit beheer verpakkingen 2014 bevat regels over:

  • de samenstelling van verpakkingen, om schadelijkheid van die verpakkingen in het afvalstadium te voorkomen.
  • de hoeveelheid verpakkingsafval zoveel mogelijk te beperken.
  • regels over inname en verwerking van verpakkingen (als deze afval zijn geworden).

Het besluit van 2014 heeft alleen betrekking op het afvalbeheer van verpakkingen. Dit in tegenstelling tot het Besluit beheer verpakkingen papier en karton uit 2005, dat ook ging over het afvalbeheer van niet voor verpakkingen gebruikt papier en karton.

Algemeen verbindend verklaring voor verpakkingen

In Nederland was er tot 1 januari 2015 voor verpakkingen en papier en karton producentenverantwoordelijkheid. Dit betekende dat volgens het 'Besluit beheer verpakkingen en papier en karton' producenten en importeurs van deze producten (op de Nederlandse markt) verantwoordelijk waren voor het beheer van dat product in de afvalfase.

Dit besluit was de basis voor het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst verpakkingen. Om uitvoering te geven aan het hernieuwde besluit verpakkingen verzocht een belangrijke meerderheid van de producenten en importeurs van verpakkingen om een overeenkomst over de afvalbeheersbijdrage verpakkingen algemeen verbindend te verklaren.

Op 17 december 2012 is inderdaad door de Minister besloten deze overeenkomst tussen producenten en importeurs van verpakkingen en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV)* vanaf 1 januari 2013 algemeen verbindend te verklaren.

Op 23 april 2018 is een nieuwe avv verleend aan StAV.
Deze is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.
Zie voor meer informatie onze pagina's over de Avv.

*Sinds 1 maart 2024 heeft de organisatie "Stichting Afvalfonds Verpakkingen" een nieuwe naam en website: Verpact.

Meer informatie

Basisdocument monitoring verpakkingen

In het Basisdocument monitoring verpakkingen is op hoofdlijnen de basis gelegd voor monitoring van verpakkingen. Dit document is onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep van gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) opgesteld door Rijkswaterstaat. Het document is een direct gevolg van gemaakte afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende Addendum.

Zie voor het Basisdocument monitoring verpakkingen onze pagina Monitoring verpakkingen

Verslaglegging

Voor de verslaglegging over verpakkingen geldt een vrijstelling voor een producent of importeur die jaarlijks minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt.

In artikel 9 van het Besluit Verpakkingen staat dat producenten en importeurs gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan de verplichtingen. Met de Avv Verpakkingen is hier door de producenten en importeurs van het verpakkend bedrijfsleven uitvoering aan gegeven. Deze Avv is te downloaden op onze pagina Geldende Avv's.

Met de van kracht zijnde algemeen verbindend verklaring voor verpakkingen, is Stichting Afvalfonds verantwoordelijk voor de verslaglegging namens alle producenten en importeurs van verpakkingen.

Voor de verslaglegging is een verslagleggingsformulier opgesteld.

Dit formulier is opgenomen in de Regeling formulieren verpakkingen.

Voor verpakkingen moet het verslag ieder jaar vóór 1 augustus zijn ingediend en worden verzonden aan:
producentenverantwoordelijkheid@rws.nl

of per post naar:

Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval Circulair (LOAC)
t.a.v. Team uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Postbus 2232
3500 GE Utrecht