Elektr(on)ische apparatuur

Bedrijven die elektr(on)ische apparatuur als eerste in Nederland in de handel brengen krijgen te maken met producentenverantwoordelijkheid. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de elektrische en elektronische apparaten die afgedankt worden.

Dit betekent dat deze bedrijven individueel of gezamenlijk een logistiek systeem moeten opzetten voor het afvalbeheer en ook de financiering hiervan moeten regelen.

De Europese WEEE Richtlijn die producentenverantwoordelijkheid regelt voor elektrische en elektronische apparaten is in Nederland van kracht als de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Valt uw product onder 'elektrische en elektronische apparatuur'?

In de regeling staat de definitie van 'elektrische en elektronische apparatuur' in artikel 1.f:

“apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een voedingsspanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.”

Wanneer het product aan deze beschrijving voldoet, dan is het soms toch uitgezonderd. Als hulpmiddel om verder vast te stellen of een product onder de regeling valt, kunt u de volgende toelichtingen raadplegen:

Handreiking reikwijdte regelgeving

Apparaat of component?

Heeft uw bedrijf voor dit product producentenverantwoordelijkheid?

Wie de verplichtingen heeft voor het apparaat staat beschreven in artikel 1.p van de regeling. Kort gezegd is dit:

 1. De fabrikant in Nederland die onder eigen naam of merk hier in Nederland apparaten als eerste in de handel brengt.
 2. De handelaar in Nederland die onder eigen merk als eerste in Nederland apparaten verhandelt, niet onder het merk van de producent.
 3. De importeur in Nederland die hier als eerste in Nederland apparatuur in de handel brengt.
 4. Een bedrijf in het buitenland dat rechtstreeks aan eindgebruikers (bedrijven of particulieren) hier in Nederland verkoopt. Bijvoorbeeld via internet.

Welke verplichtingen zijn er?

Registratie- en rapportageplicht

Er is een registratie- en rapportageplicht:

 • Bedrijven die producentenverantwoordelijkheid hebben voor hun elektr(on)ische apparatuur moeten geregistreerd staan bij het
  Nationaal (W)EEE Register. Bij registratie moet aangegeven worden hoe de innamestructuur, verwerkingsstructuur, financiering van de inzameling en verwerking van het afval geregeld is. Ook zijn er doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking.
 • Voor 1 mei van ieder jaar moeten de producenten en importeurs hun cijfers rapporteren van door hen op de markt gezette hoeveelheden.
 • Verwerkers van elektr(on)ische apparatuur moeten zich ook registeren, en jaarlijks rapporteren bij het Nationaal (W)EEE Register.

Hoe kunt u aan deze  verplichtingen voldoen?

Als bedrijf kunt u individueel of via een collectieve organisatie van producenten aan de verplichtingen voldoen.

Zie meer informatie over registreren/rapporteren, en een overzicht van de collectieve organisaties de website van het Nationaal (W)EEE Register

Verwerken volgens WEEELABEX

Verwerkers hebben ook verplichtingen. Voor een handeling met een afgedankt elektrisch of elektronisch apparaat kan passende verwerking en/of een WEEELABEX certificaat nodig zijn.

Om dit te bepalen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport als hulpmiddel een stroomschema met toelichting gepubliceerd .

Als WEEELABEX van toepassing is, dan moet de verwerking van afgedankte apparatuur moet worden uitgevoerd volgens het WEEELABEX normative document on Treatment V9.0.

Zie verder voor de verplichtingen onze FAQ pagina.

Overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar een ander land.

De regeling stelt ook eisen aan de overbrenging van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar een ander land. Informatie bedoeld voor bedrijven en particulieren die gebruikte elektrische en elektronische apparatuur exporteren staat in deze folder (van de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT). De folder is ook beschikbaar in het Engels en Frans.

Wanneer is een elektrisch of elektronisch apparaat afgedankt?

Als hulpmiddel bij het vaststellen of een elektrisch of elektronisch apparaat afgedankt is en de regels voor passende verwerking gelden, kunt u de volgende handreiking raadplegen:

Hulpmiddelen bepalen product of afval/afdanking EEA

Zie voor meer informatie:

 • Onze FAQ pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over de regelgeving.
 • De officiële teksten van de regelgeving voor elektr(on)ische apparatuur:

Oorspronkelijke regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2014)

De actuele regeling op wetten.overheid.nl

Richtlijn 2012/19/EU

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

 • Zie voor verder landelijk beleid voor elektrische en elektronische apparaten:

Sectorplan 71 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3).


Voorbereiding wijziging regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA). Het betreft vooral technische aanpassingen, waarmee de regeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe Europese verwerkingsstandaard. Ook worden de voorwaarden en uitgangspunten van passende verwerking van AEEA verduidelijkt, en wordt een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor het exporteren van gebruikte EEA (tweedehands elektronica). De consultatieperiode was  van 7 april tot en met 18 mei 2020.

Besluit regeling voor UPV

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s. Tot 16 september 2019 heeft de Rijksoverheid via een internetconsultatie betrokken partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptbesluit en de toelichting. Zie het verslag van de resultaten van de consultatie op de site van de Rijksoverheid.