Artikel 10.1a Wet milieubeheer

Deze pagina geeft toelichting op artikel 10.1a van de Wet milieubeheer. Voor bedrijven en bevoegd gezag staat hier informatie over eventuele uitzonderingen op afvalwetgeving voor groenafval.

Wat staat er in artikel 10.1a Wet milieubeheer?

Volgens artikel 10.1a Wet milieubeheer (Wm) gelden een aantal artikelen uit hoofdstuk 10 ‘Afvalstoffen’ van de Wet milieubeheer voor groenafval niet, als het gaat om:

“stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen.”

Toelichting op de voorwaarden uit dit artikel:

1.  Alleen ‘natuurlijk’:

Een voorwaarde is dat het moet gaan om groenafval dat ‘natuurlijk’ is. Daarbij wordt gedacht aan materiaal dat geen bewerking heeft ondergaan (zoals composteren of bokashi). Tenzij deze bewerking een mechanische handeling is (als zeven, verkleinen) als voorbereiding op de toepassing.

2. Alleen 'niet-gevaarlijk':

Voor de uitleg van ‘niet-gevaarlijk’ is aangesloten bij de definitie van ‘gevaarlijk’ in de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Heeft het materiaal één (of meer) van de eigenschappen die in bijlage III van de Kaderrichtlijn zijn omschreven, dan is het gevaarlijk.

Bijvoorbeeld: vervuiling van maaisel met zware metalen kan betekenen dat het als ecotoxisch moet worden gezien.

3. Alleen voor bepaalde toepassingen:

De vrijstelling geldt alleen:

of:

  • als het wordt ingezet voor de productie van energie (zoals co-vergisting).

4. Alleen onschadelijk voor het milieu en de gezondheid van mensen:

Dit moet van geval tot geval beoordeeld worden. In ieder geval moet voldaan worden aan de relevante wettelijke normen en regels. Voldoen aan de (milieu)regelgeving is een minimumvoorwaarde.

Om welk groenafval gaat het?

Het moet hier gaan om natuurlijke landbouw- of bosbouwmaterialen. Dit zijn bijvoorbeeld:
- (berm)maaisel
- (snoei)hout
- riet
- oogstrestanten en slootschoonsel

De land- of bosbouwmaterialen hoeven niet altijd afkomstig te zijn uit de land- of bosbouw. Het mag ook gaan om land- of bosbouwmateriaal met een andere herkomst , zoals een natuurgebied. Of een terrein van een wegbeheerder of waterschap. Maar niet uit particuliere tuinen.

Om welk groenafval gaat het niet?

Dit zijn bijvoorbeeld:
- aardappelschillen afkomstig uit de aardappelverwerkende industrie
- gecomposteerd groenafval of bokashi
- gft-afval afkomstig van huishoudens of bedrijven
- groenafval afkomstig van particuliere huishoudens.

Waarvoor kan de handeling met groenafval uitgezonderd zijn?

Onder meer kan het zijn dat hiervoor de verplichtingen bij binnenlands afvaltransport niet gelden: het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (bekend als LMA). En ook de VIHB-registratie hoeft dan niet nodig te zijn.

Wat is nooit uitgezonderd door dit artikel?

Wat altijd voor groenafval blijft gelden zijn de volgende artikelen uit hoofdstuk 10:

  • 10.1 (zorgplicht voor afvalstoffen),
  • 10.2 (stortverbod)
  • 10.54 (een algemene maatregel van bestuur - Amvb-  kan gelden) en
  • Titel 10.2 (het Landelijk Afvalbeheerplan).

Daarnaast is er ook andere regelgeving voor afvalstoffen, die niet valt onder hoofdstuk 10 Wet milieubeheer; dat blijft ook gelden.

Stortverbod

Het verbod om groenafval te storten buiten inrichting (artikel 10.2 Wet milieubeheer) blijft van toepassing. Dit betekent dat alleen groenafval dat vermeld wordt in de Vrijstellingsregeling plantenresten ondergewerkt mag worden.

Daarnaast zijn provincies nog bevoegd om in individuele gevallen ontheffing te verlenen van het stortverbod buiten inrichting. Op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer kan ontheffing gegeven worden op artikel 10.2 Wet milieubeheer.

Landelijk beleid voor groenafval

Voor groenafval geldt ook altijd het beleid van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). De omgevingsvergunning voor het verwerken van groenafval wordt getoetst aan de geldende minimumstandaard van het sectorplan voor groenafval.

Andere regelgeving

Aanvullende informatie over andere regelgeving die ook van belang is, vindt u op onze pagina's met voorbeelden van maaisel, snoeihout, oogstrestanten en overig afval.


Let op: wel afvalstof

Het gaat op deze pagina steeds om groenafval, met de status afvalstof. Dus niet om de vraag of groenmateriaal wel of niet een afvalstof is.

Dit is belangrijk, omdat enkele delen uit' hoofdstuk 10 Afval' van de Wet milieubeheer wel van toepassing blijven. Daarnaast is er ook regelgeving voor afvalstoffen die niet valt onder hoofdstuk 10 Wet milieubeheer; dat blijft ook gelden.

Vraagt u zich af of het afval is? Zie voor informatie hierover: