Monitoring verpakkingen

Het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton schrijft voor dat producenten/importeurs verplicht zijn de op de markt gebrachte hoeveelheid verpakkingen en de hoeveelheid ingezameld en gerecycled verpakkingsafval te registreren en te monitoren voor verslaglegging. Tevens beschrijft het Besluit de verplichtingen ten aanzien van preventie. Met het ondertekenen van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn nieuwe afspraken gemaakt over de monitoring van verpakkingen.

De gewenste monitoringsystematiek is vastgelegd in hetBasisdocument Monitoring Verpakkingen (2013-2022), versie 1.0 (pdf, 614 kB).Dit document is onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Verpakkingen (met daarin het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven vertegenwoordigd) opgesteld door Rijkswaterstaat. Tijdens het opstellen van het document is de voorgestelde systematiek op diverse momenten afgestemd met stakeholders. De informatie in het basisdocument vormt de basis voor de verdere verankering van de monitoring van verpakkingen in wet- en regelgeving.

Opbouw basisdocument

Het basisdocument is verdeeld in vier delen:
  1. Beschrijving van algemene aspecten van de monitoring van verpakkingen in Nederland (werkingssfeer, definities, uitgangspunten, randvoorwaarden, toezicht en handhaving, rollen, verantwoordelijkheden en organisatie)
  2. Uitwerking monitoringactiviteiten zoals geformuleerd in het Besluit
  3. Uitwerking monitoringactiviteiten zoals geformuleerd in de Richtlijn
  4. Uitwerking overig monitoringactiviteiten zoals o.a. geformuleerd in de Raamovereenkomst 2013-2022.

Verbeteringen kort samengevat

In het basisdocument is de nieuwe systematiek uitgewerkt die een transparante, verifieerbare, betrouwbare en onafhankelijke monitoring van verpakkingen moet waarborgen. Er zijn vijf specifieke verbeteringen te benoemen ten opzichte van de praktijk tot nog toe.

  1. Alle relevante termen, rollen, verantwoordelijkheden en organisatie van de monitoring zijn in één document beschreven en gedefinieerd. Hiermee is het voor alle betrokkenen helder wat te doen en waarom.
  2. Er komt veel meer nadruk te liggen op het uitvoeren van “checks & balances”, ofwel de borging van de geleverde en gerapporteerde gegevens. Tevens zijn er richtlijnen geformuleerd voor de frequentie waarin audits uitgevoerd moeten worden.
  3. De hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen, door zowel onder- als bovendrempelige bedrijven, dient aan de hand van een controleprotocol op betrouwbaarheid gecontroleerd worden.
  4. Het verduurzamen van de verpakkingsketen en preventie hebben in de Raamovereenkomst Verpakkingen en het Addendum een hoge prioriteit gekregen. De basis voor de verbeterde monitoring hiervan is reeds uitgewerkt in het basisdocument.
  5. Transparantie in de activiteiten, bronnen, gegevensbewerkingen en resultaten dragen bij aan waar in de toekomst verbeteringen gezocht moeten worden. Daarom worden hiervoor op verschillende terreinen handvatten gegeven.

Organisatie monitoring

In het figuur monitoring verpakkingen (jpg, 31 kB) is schematisch weergegeven hoe de rapportages en activiteiten van verschillende betrokkenen bij de monitoring van verpakkingen zich tot elkaar verhouden.

Alle beschikbare documenten vindt u op deze site onder Verpakkingen.