Materiaal toepassen in de circulaire economie

Om een circulaire economie te bereiken, is het belangrijk dat zo min mogelijk materialen verloren gaan. Daarom zoeken we voor steeds meer residuen, gebruikte producten of afvalstoffen een veilige, zinvolle toepassing van hoge kwaliteit. Daarbij is het steeds vaker de vraag of een materiaal een afvalstof is of niet. Voor het werken met afvalstoffen gelden specifieke regels of is een vergunning vereist.

Waarom beoordeel je of een materiaal een afvalstof is?

Daarvoor bestaan verschillende redenen. Circulariteit betekent enerzijds dat materialen zo lang mogelijk, zo vaak mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt. Een circulaire economie is bovendien een economie die veilig is voor mens en milieu. Bij de afweging of een materiaal een afvalstof is of niet, speelt dit veiligheidsaspect een belangrijke rol: bij gebruik van een materiaal voor een bepaalde toepassing, moet dat materiaal veilig voor mens en milieu gebruikt (of verwerkt) kunnen worden. Zodra daar twijfel over bestaat, dan is het materiaal een afvalstof.

Toch hoeft de status van een materiaal niet altijd van belang te zijn voor een volgende toepassing. Zo kunnen afvalstoffen ook worden toegepast als bouwstoffen binnen het wettelijke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast kunnen bepaalde afvalstoffen als meststof worden toegepast als ze zijn opgenomen in de meststoffenwetgeving. Het label ‘niet-afvalstof’ is dus niet altijd noodzakelijk voor een zinvolle toepassing.

Circulaire Kringloop

In een circulaire economie worden materialen zo lang mogelijk gebruikt, hergebruikt en gerecycled. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen nodig. Het opnieuw inzetten van materialen in de circulaire economie moet op een voor mens en milieu veilige manier gebeuren. Hierdoor kunnen vragen ontstaan over de toepassing van bijvoorbeeld industriële bijproducten, recyclen of afvalstoffen die weer een nuttige functie kunnen vervullen.

Figuur_afvalstof_v7

Legenda

  • Bijproduct: Productieresidu waarbij materiaal opnieuw wordt toegepast in een productieproces.
  • Voortgezet gebruik: Materialen die niet  zijn aan te merken als residuen van bijproduct of einde-afval.
  • Einde-afval: Materiaal is na de gebruiks- of productiefase na nuttige toepassing niet langer een afvalstof maar een grondstof of nieuw product.

Meer lezen over beleid en regelgeving over materialen in een circulaire economie?

Raadpleeg dan het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (Lap3).