Algemeen verbindend verklaring

Wat is de Algemeen verbindend verklaring (Avv)?

Producenten en importeurs die een bepaald product invoeren of op de markt brengen, kunnen de minister vragen een overeenkomst over het afdragen van een afvalbeheersbijdrage, algemeen verbindend te verklaren. Producenten en importeurs kunnen dit instrument gebruiken voor  financiering van al dan niet vrijwillige initiatieven van producentenverantwoordelijkheid.

De bedrijven die de overeenkomst gesloten hebben, moeten wel een belangrijke meerderheid vormen van het totale aantal bedrijven dat hetzelfde product invoert, of op de markt brengt.

Internetconsultatie besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s. Tot en met 15 september 2019 heeft de Rijksoverheid via een internetconsultatie betrokken partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptbesluit en de toelichting. Zie het verslag van de resultaten van de consultatie op de site van de Rijksoverheid.

Gevolgen van een Avv

Als de minister de overeenkomst tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend heeft verklaard, betekent dit het volgende. Alle producenten en importeurs die het product in Nederland invoeren of op de markt brengen, zijn dan verplicht tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage. Dus ook de producenten en importeurs die niet zijn aangesloten bij de overeenkomst, zijn tot deze afdracht verplicht.

Zie voor informatie over hoe een Avv aangevraagd moet worden, over het verloop van de procedure: Procedure Avv

download: Leidraad algemeen verbindend verklaring (pdf, 359 kB)

Genomen besluiten

Zie voor een overzicht: Geldende Avv's

Geldigheid van een Avv

Een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst  is maximaal 5 jaar geldig. Desgewenst moet dus periodiek opnieuw een verzoek om algemeen verbindend verklaring worden ingediend.

Ontheffing

Het is voor producenten en importeurs mogelijk om een ontheffing aan te vragen van een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst. Meer hierover staat op onze pagina Procedure Avv (het onderdeel 'Ontheffing').

Indienen van een Avv (of ontheffing van een Avv) en rapportages

Een verzoek tot een algemeen verbindend verklaring en de rapportages (meer over rapportages in de rubriek procedure) beoordeelt Rijkswaterstaat, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Een verzoek tot (ontheffing van) een algemeen verbindend verklaring en rapportages kunt u sturen naar:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Duurzaamheid
Rijnstraat 8, Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag

en naar:

Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval en Circulair (LOAC)
A. Brouwer
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht


Internetconsultatie 'Regeling algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage'


Een ‘algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage’ (AVV) is een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De 'Regeling AVV overeenkomst afvalbeheerbijdrage' regelt de aanvraaggegevens en onderwerpen voor de inhoud van de afvalbeheerovereenkomst bij een verzoek tot AVV . Dit heeft (mede) als doel het kunnen toetsen van dat verzoek aan artikel 8bis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA). De einddatum van de consultatie is 30-03-2020. Meer informatie: consultatie Regeling kaderrichtlijn afvalstoffen