Batterijen en accu's

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van batterijen en accu’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor: 
-  individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten
- een mededeling indienen over de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s in de afvalfase.

Vanaf 18 februari 2024 zal de Batterijenverordening (Verordening (EU)2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen) gaan gelden. Enkele bepalingen van de verordening zijn hierbij nog uitgezonderd, waaronder die van hoofdstuk VIII. Deze gaan over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en zijn van toepassing vanaf 18 augustus 2025.

De Batterijenrichtlijn, Richtlijn 2006/66/EG van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG, die in Nederlandse regelgeving is ingevoerd als de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008, wordt ingetrokken.

Algemeen verbindend verklaring (Avv) voor draagbare batterijen

Sinds januari 2024 geldt er een 'Algemeen verbindend verklaring' (Avv) voor draagbare batterijen, verleend aan Stichting Open.
Dit betekent dat alle producenten en importeurs die draagbare batterijen met een gewicht van 0-3 kg en industriële batterijen met een gewicht van 0-1 kg als eerste op de markt brengen zich moeten melden bij Stichting Open.
Ze zijn verplicht tot het afdragen van een afvalbeheerbijdrage. Tenzij een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd wordt.
Het besluit voor deze Avv is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.
Kijk voor meer informatie over de procedure op de pagina over de Avv.

Algemeen verbindend verklaring (Avv) voor fietsaccu’s

Sinds 1 juli 2022 geldt er een 'Algemeen verbindend verklaring' (Avv) voor fietsaccu’s (EPAC accu’s), verleend aan Stichting EPAC.
Dit betekent dat alle producenten en importeurs die fietsaccu’s als eerste op de markt brengen zich moeten melden bij Stichting EPAC en verplicht zijn tot het afdragen van een afvalbeheerbijdrage aan deze stichting. Tenzij een ontheffing aangevraagd en goedgekeurd wordt.

Deze Avv is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.
Zie voor meer informatie onze pagina over de Avv.

Melden

Producenten of producentenorganisaties moeten zich melden volgens artikel 4 van het Besluit regeling voor UPV.  Gebruik voor deze melding het meldingsformulier (zie download hieronder).
In een melding moet de innamestructuur en verwerkingsstructuur beschreven zijn. En hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld. Voor draagbare batterijen en accu’s daarbij ook hoe de doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking worden gerealiseerd.

Download hier:

Meldingsformulier batterijen en accu's 2023 (doc, 64 kB).

Dit meldingsformulier is vastgelegd in de:

Regeling meldingsformulier batterijen en accu’s.

Zie voor de regeling:

Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 op wetten.overheid.nl

Procedure na melding

  • De melding wordt getoetst. Als de melding niet compleet is, krijgt de melder een verzoek een verzoek om aanvullende informatie.
  • Zodra de melding compleet is, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd en wordt de melding opgenomen op de lijst met meldingen op deze website.
  • Meldingen die voor 18 augustus 2025 worden gedaan blijven geldig tot die datum.  Dit is de datum van  inwerkingtreding van hoofdstuk VIII van de Batterijenverordening.

Overzicht meldingen voor batterijen

Zie voor een overzicht van de meldingen onze pagina:

Meldingen Batterijen.

Verslag

De bedrijven die een melding hebben gedaan, of de producentenorganisatie die dit namens hen doet, moeten elk kalenderjaar verslag doen over de resultaten van het voorgaande jaar. Hiervoor is een verslagleggingsformulier opgesteld:

Voor batterijen en accu’s stuurt de producent of importeur vóór 1 augustus een verslag over de uitvoering van de eisen van de regeling van het voorafgaande kalenderjaar.
U kunt uw verslag per e-mail versturen aan: producentenverantwoordelijkheid@rws.nl

of per post naar:
Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval Circulair (LOAC)
t.a.v. Team uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Verslaglegging recyclingsrendementen

De regels vastgelegd in Verordening (EU) nr. 493/2012 van de Commissie voor de berekening van - en de rapportage over - het recyclingrendement blijven van toepassing in de Batterijenverordening.

De recyclingsrendementen van de recyclingsprocessen van afgedankte batterijen en accu's moeten berekend worden volgens de Verordening 493-2012.

Eindverwerkers moeten rapporteren over het recyclingsrendement. Het formulier hiervoor staat in de verordening. Buitenlandse eindverwerkers moeten bij hun bevoegd gezag in de lidstaten rapporteren.

De Europese Commissie heeft een Engelstalig Guidance document opgesteld met nadere uitleg over de Verordening 493-2012.

Zie ook:

Voor informatie over het beleid voor batterijen en accu's sectorplan 13 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.


Opslag lithium-ion batterijen

Op de website van InfoMil kunt u Informatie vinden over de veiligheidseisen voor de opslag van lithium-ion batterijen.