Procedure Avv

De algemeen verbindend verklaring en ontheffing

Een verzoek tot algemeen verbindend verklaring

Belangrijk aspect: de meerderheidsvereiste.

Kort gezegd: een verzoek kan alleen worden ingediend door of namens de meerderheid van degenen die de afvalbeheersbijdrage moet afdragen als de overeenkomst algemeen verbindend is verklaard. In het verzoek moet worden aangetoond dat aan deze meerderheidsvereiste is voldaan. Dit kan door middel van het opgeven van omzetcijfers en het aantal bedrijven.

In de Wet milieubeheer staan (onder titel 15.10) de wetsbepalingen over het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten.

Vereisten verzoek tot Avv

De informatie over de algemeen verbinden verklaringen en ontheffingen daarvan op deze pagina’s wordt in de loop van 2021 geactualiseerd.

Dit in verband met de inwerkingtreding van:

  • de Regeling algemeen verbindend verklaring verzoek afvalbeheerbijdrage (op 1 juli 2020)
  • de ontwikkeling van een nieuwe beleidsregel voor algemeen verbindend verklaringen (AVV) en ontheffingen.

Zie voor de nieuwe vereisten van een verzoek tot Avv de nieuwe regeling:

Zie voor de oude vereisten verzoek tot Avv:

Procedure verzoek tot algemeen verbindend verklaring

De procedure verloopt samengevat als volgt:

  1. Rijkswaterstaat heeft een termijn van 6 maanden voor het nemen van een definitief besluit  op een verzoek, gerekend vanaf het moment dat het verzoek door Rijkswaterstaat is ontvangen.
  2. Als er gegevens ontbreken of delen van het verzoek niet duidelijk zijn of onjuist lijken, zal Rijkswaterstaat een verzoek om aanvulling sturen aan de indiener waarin wordt verzocht binnen een aangegeven termijn het verzoek te completeren of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, kan de termijn van 6 maanden worden opgeschort.
  3. Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op het verzoek een ontwerpbesluit afgegeven of wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. De ter inzagelegging wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Iedereen kan gedurende de ter inzagetermijn zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen.
  4. Nadat de termijn van de ter inzagelegging is verstreken, wordt het definitieve besluit opgesteld. Hierin worden eventuele zienswijzen van een ieder op het ontwerpbesluit verwerkt. Ook het definitieve besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt de gehele overeenkomst gepubliceerd in de Staatscourant. Beroep instellen tegen het besluit is niet mogelijk.

Verslag

Indieners van een verzoek waarop de minister een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven, moeten jaarlijks vóór 1 augustus verslag doen over het naleven van de voorwaarden waaronder de algemeen verbindend verklaring is verstrekt. Zoals het behalen van de doelstellingen voor het afvalbeheer.

De ontheffing

In de Wet milieubeheer staan (onder titel 15.10) de wetsbepalingen over het verlenen van ontheffingen van algemeen verbindend verklaarde overeenkomsten.

De indiener van het verzoek dient in ieder geval aan te tonen dat hij zorgt voor een afvalbeheersstructuur die ten minste gelijkwaardig is aan de afvalbeheersstructuur zoals die onder algemeen verbindend verklaarde overeenkomst functioneert.

Samenvatting procedure verzoek tot ontheffing

De procedure verloopt samengevat als volgt:

  1. Rijkswaterstaat heeft een termijn van 6 maanden voor het nemen van een definitief besluit op een verzoek, gerekend vanaf het moment dat het verzoek door Rijkswaterstaat is ontvangen.
  2. Als er gegevens ontbreken of delen van het verzoek niet duidelijk zijn of onjuist lijken, zal Rijkswaterstaat een verzoek om aanvulling sturen aan de indiener waarin wordt verzocht binnen een aangegeven termijn het verzoek te completeren of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, kan de termijn van 6 maanden worden opgeschort.
  3. Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op het verzoek een ontwerpbesluit afgegeven of wordt het verzoek buiten behandeling gesteld.  Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. De  ter inzagelegging wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Iedereen kan gedurende de ter inzagetermijn zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen.
  4. Nadat de termijn van de ter inzagelegging is verstreken, wordt het definitieve besluit opgesteld. Hierin worden eventuele zienswijzen van een ieder op het ontwerpbesluit verwerkt. Ook het definitieve besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. Gedurende de beroepstermijn (ter inzagetermijn van het definitieve besluit plus een dag) hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State beroep in te stellen tegen het definitieve besluit.

Indienen van een Avv, een verzoek tot ontheffing van een Avv en rapportages

Een verzoek tot een algemeen verbindend verklaring en de rapportages (meer over rapportages in de rubriek procedure) beoordeelt Rijkswaterstaat, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Een verzoek tot (ontheffing van) een algemeen verbindend verklaring en rapportages kunt u sturen naar:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Duurzaamheid
Rijnstraat 8, Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag

en naar:

Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval Circulair (LOAC)
t.a.v. Team uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Mail uw verzoek en rapportage ook altijd naar producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Ook voor vragen of het aanvragen van een vooroverleg kunt u dit e-mailadres gebruiken.