Afvalbeleid textiel

Het Europees afvalbeleid is geregeld in diverse verordeningen. Voor textiel zijn in ieder geval twee verordeningen belangrijk: de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA, Waste Framework Directive) en de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA - Waste Shipment Directive).

Voor textiel zijn de volgende aspecten van de KRA belangrijk:

  • In artikel 8bis staan de voorwaarden waaraan een UPV-regeling moet voldoen.
  • In artikel 11 staat dat alle lidstaten textiel uiterlijk per 1 januari 2025 gescheiden moeten inzamelen. Verder kan de Commissie per 31 december 2024 doelstellingen voor voorbereiding van hergebruik en voor recycling vaststellen.
  • In artikel 28 staat dat elke lidstaat een afvalbeheerplan moet opstellen. In Nederland is dat het Landelijk Afvalbeheerplan.

De Europese Commissie is bezig met een herziening van de KRA en heeft in juli 2023 een voorstel gedaan om uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR textiles) voor textiel te introduceren.

EVOA

De EVOA gaat over het in-, uit- en doorvoeren van afvalstoffen binnen de EU en over de export naar derde landen. Textiel staat op de zogenaamde groene lijst van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Voor meer informatie: Afvaltransport EVOA (ILT).

Landelijk afvalbeheerplan

Het Nederlands afvalbeleid staat beschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (lap3.nl). Naast het algemeen beleidskader met aandacht voor inzamelen, recyclen, verbranden en storten zijn er sectorplannen. Daarin staat het beleid voor een bepaalde afvalstroom. Voor gescheiden ingezameld textiel is dit het sectorplan: 5 Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel). De overheid werkt nu aan vervanging van het LAP door het Circulair Materialenplan (CMP).

VANG Huishoudelijk afval

Samen met gemeenten en afvalinzamelaars werkt de rijksoverheid aan verbetering van gescheiden afvalinzameling. Dat gebeurt in het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval). Textiel is een van de stromen die extra aandacht krijgen in dat programma. Voor gemeenten die de textielinzameling willen verbeteren is er een handboek (Samen aan de slag met kwaliteitsverbetering - VANG-HHA) beschikbaar.