Procedure Avv

De algemeen verbindend verklaring en ontheffing

Een verzoek tot algemeen verbindend verklaring

Belangrijk aspect: de meerderheidsvereiste.

Kort gezegd: een verzoek kan alleen worden ingediend door of namens de meerderheid van degenen die de afvalbeheersbijdrage moet afdragen als de overeenkomst algemeen verbindend is verklaard. In het verzoek moet worden aangetoond dat aan deze meerderheidsvereiste is voldaan. Dit kan door middel van het opgeven van omzetcijfers en het aantal bedrijven.

In de Wet milieubeheer staan (onder titel 15.10) de wetsbepalingen over het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten.

Leidraad en regeling

In de 'Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen' en in de 'Leidraad algemeen verbindend verklaring overeenkomst over een verwijderingsbijdrage' staat een volledige uitwerking van wat er in het verzoek moet staan.
Zo moet bijvoorbeeld zijn beschreven welke milieudoelstellingen worden beoogd, hoe de marktstructuur en afvalbeheersstructuur er uitzien, hoede consument wordt voorgelicht over de afvalbeheersbijdrage en hoe de rapportage tot stand komt.

Procedure verzoek tot algemeen verbindend verklaring

De procedure verloopt samengevat als volgt:

  1. Rijkswaterstaat heeft een termijn van 6 maanden voor het nemen van een definitief besluit  op een verzoek, gerekend vanaf het moment dat het verzoek door Rijkswaterstaat is ontvangen.
  2. Als er gegevens ontbreken of delen van het verzoek niet duidelijk zijn of onjuist lijken, zal Rijkswaterstaat een verzoek om aanvulling sturen aan de indiener waarin wordt verzocht binnen een aangegeven termijn het verzoek te completeren of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, kan de termijn van 6 maanden worden opgeschort.
  3. Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op het verzoek een ontwerpbesluit afgegeven of wordt het verzoek buiten behandeling gesteld. Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. De ter inzagelegging wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Iedereenkan gedurende de ter inzagetermijn zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen.
  4. Nadat de termijn van de ter inzagelegging is verstreken, wordt het definitieve besluit opgesteld. Hierin worden eventuele zienswijzen van een ieder op het ontwerpbesluit verwerkt. Ook het definitieve besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt de gehele overeenkomst gepubliceerd in de Staatscourant. Beroep instellen tegen het besluit is niet mogelijk.

Verslag

Indieners van een verzoek waarop de minister een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven, moeten jaarlijks vóór 1 juni verslag doen over de beschreven onderdelen in het verzoek. In de leidraad (pdf, 359 kB) staat aangegeven wat er in het verslag moet zijn beschreven.

De ontheffing

In de Wet milieubeheer staan (onder titel 15.10) de wetsbepalingen over het verlenen van ontheffingen van algemeen verbindend verklaarde overeenkomsten.

De indiener van het verzoek dient in ieder geval aan te tonen dat hij zorgt voor een beheersstructuur die ten minste gelijkwaardig is aan de beheersstructuur zoals die onder algemeen verbindend verklaarde overeenkomst functioneert. Daarnaast moeten in het verzoek in ieder geval de punten van hoofdstuk 5 en 6 van de leidraad zijn opgenomen, met uitzondering van de onderdelen die specifiek gaan over de overeenkomst en de afvalbeheersbijdrage.

Samenvatting procedure verzoek tot ontheffing

De procedure verloopt samengevat als volgt:

  1. Rijkswaterstaat heeft een termijn van 6 maanden voor het nemen van een definitief besluit op een verzoek, gerekend vanaf het moment dat het verzoek door Rijkswaterstaat is ontvangen.
  2. Als er gegevens ontbreken of delen van het verzoek niet duidelijk zijn of onjuist lijken, zal Rijkswaterstaat een verzoek om aanvulling sturen aan de indiener waarin wordt verzocht binnen een aangegeven termijn het verzoek te completeren of te verduidelijken. Als een verzoek om aanvulling wordt verstuurd, kan de termijn van 6 maanden worden opgeschort.
  3. Afhankelijk van of en welke gegevens als aanvulling worden toegezonden, wordt op het verzoek een ontwerpbesluit afgegeven of wordt het verzoek buiten behandeling gesteld.  Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. De  ter inzagelegging wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Ierereen kan gedurende de ter inzagetermijn zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen.
  4. Nadat de termijn van de ter inzagelegging is verstreken, wordt het definitieve besluit opgesteld. Hierin worden eventuele zienswijzen van een ieder op het ontwerpbesluit verwerkt. Ook het definitieve besluit wordt 6 weken ter inzage gelegd bij Rijkswaterstaat. Gedurende de beroepstermijn (ter inzagetermijn van het definitieve besluit plus een dag) hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de  Raad van State beroep in te stellen tegen het definitieve besluit.