Afvalscheiding bij bedrijven

Op deze pagina informatie voor het bevoegd gezag over welke afvalstromen een bedrijf of organisatie moet scheiden. En voor bedrijven praktische informatie over een aantal afvalstromen (afvalstoffenkaarten).

Wat is afvalscheiding?

Afvalscheiding is: het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen. Nascheiden of sorteren door de inzamelaar of verwerker valt hier niet onder.

Wanneer is afvalscheiding verplicht?

Valt een organisatie onder het Activiteitenbesluit, dan gelden de afvalvoorschriften in het Activiteitenbesluit, zie onze pagina:
Algemene voorschriften voor afvalstoffen.

Scheiden, tenzij..

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden,  gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevraagd. Dit is de redelijkheidsafweging.

Hulpmiddelen bij de redelijkheidsafweging voor het bevoegd gezag zijn: de algemene richtlijn en de Meerkostentoets afvalscheiding), zie onze pagina Redelijkheidsafweging afvalscheiding.

Niet mengen, tenzij...

Een ander uitgangspunt is: mengen mag niet, tenzij… Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval (zoals asbest) altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn er voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding.

Zie voor informatie over het beleid voor mengen van afvalstoffen Hoofdstuk B7 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Wat is het doel van afvalscheiding?

Het doel is afvalstromen zo geschikt mogelijk houden voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof. Door het niet te mengen met ander afvalstromen.

Organisaties en bedrijven waar afval vrijkomt kunnen door afvalscheiding kosten besparen en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dragen zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Wat zijn de beleidsuitgangspunten?

Het streven van het landelijk beleid is om onze economie circulair te maken, onder meer door afgedankte producten en materialen te hergebruiken.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In hoofdstuk B.3 van LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 gaat over de afvalscheiding door bedrijven.

Praktische informatie: afvalstoffenkaarten

In de vorm van afvalstoffenkaarten zijn voor een aantal relevante afvalstromen de belangrijkste aandachtspunten bij gescheiden inzameling op een rijtje gezet. Het zijn de afvalstromen die in principe bij ieder bedrijf vrij kunnen komen.

In de kaarten staat onder meer: een korte beschrijving van de afvalstroom  wat wel en wat niet scheiden, welke inzamelmiddelen kan ik het beste gebruiken, wat zijn de kosten en baten van de gescheiden inzameling en waar kan ik meer informatie over de afvalstroom krijgen.

De volgende kaarten zijn beschikbaar:

Gevaarlijk afval
Papier/karton
Glas
GFT en groenafval
Kunststof
Hout
Textiel
Metalen
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA)