Afvalscheiding bij bedrijven

Wat is afvalscheiding?

Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen. Nascheiden of sorteren door de inzamelaar of verwerker valt hier niet onder.

Wat is het doel van afvalscheiding?

Het doel is afval niet te vermengen zodat het zo geschikt mogelijk is voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof.
Organisaties en bedrijven waar afval vrijkomt kunnen kosten besparen en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dragen zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Wat zijn de beleidsuitgangspunten?

Het landelijke beleid is er op gericht om onze economie circulair te maken. Het streven is een circulaire economie waarin afgedankte producten en materialen worden hergebruikt. In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In hoofdstuk B.3 van LAP3 is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven.

Wanneer is afvalscheiding verplicht?

Voor organisaties die onder het Activiteitenbesluit vallen gelden de afvalvoorschriften in het Activiteitenbesluit, zie onze pagina:
Algemene voorschriften voor afvalstoffen.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Een ander uitgangspunt is: mengen mag niet, tenzij… Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval (zoals asbest) altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen.

Hulpmiddelen bij de redelijkheidsafweging

Met de meerkostentoets afvalscheiding kan het bevoegd gezag beter onderbouwen wanneer het al dan niet redelijk is afvalscheiding te eisen van een bedrijf.

In onderstaande tabel staan algemene richtlijnen voor de maximale hoeveelheden weergegeven. Van deze richtlijnen kan afgeweken worden.

Richtlijn voor redelijkerwijs afval scheiden door bedrijven

Afvalstoffen

Richtlijn afvalscheiding
(maximale herbruikbare hoeveelheid per week
in het restafval)
Elektrische en elektronische apparatuur 0 kg
Papier en karton 0 kg
Folie 0 kg
EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Plastic bekers ± 500 bekertjes
Overige kunststoffen 25 kg
Autobanden 5 banden
GFT/Swill 200 kg
Groenafval 200 kg
Houten pallets 2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval 40 kg
Glazen verpakkingen ½ rolcontainer van 240 liter = 30 kg
Metalen 40 kg
Steenachtig materiaal/puin 0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1m3
Textiel 40 kg
Glas- en steenwol 25 kg
Overig afval: bedrijfs- of processpecifiek afhankelijk van situatie

Redelijkheidsafweging: hoeveelheid en kosten

Een richtlijn van 0 kg betekent dat deze stromen gescheiden moeten worden gehouden, maar dat hierbij wel een redelijkheidsafweging gemaakt wordt. In bepaalde gevallen kan het niet redelijk zijn scheiding van deze stromen te verplichten. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor kleinere bedrijven waarbij zeer beperkte hoeveelheden van deze afvalstromen vrijkomen en het afsluiten van extra contracten met inzamelaars voor het apart inzamelen en verwerken te veel kosten met zich meebrengt.

Wanneer de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te voeren is, kan de verplichting tot scheiden ook bij kleinere hoeveelheden opgelegd worden.

Soms is het ook bij grotere hoeveelheden niet redelijk om afvalscheiding te verlangen. Dit is het geval als de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van de gescheiden afvalstroom meer dan 45 euro hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en verwerking van het restafval.

Overige afvalstromen

Overige afvalstromen zijn bijvoorbeeld bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals incontinentiemateriaal bij ziekenhuizen en procesgerelateerde afvalstoffen (productuitval, zoals broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie). Deze afvalstoffen komen vaak in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrij. In dat geval is afvalscheiding al snel van een bedrijf te verlangen en dient de scheidingsplicht dus in de vergunning te worden opgenomen. Net als de afvalsoorten waarvoor een concrete richtlijn aanwezig, geldt voor alle overige afvalstromen dat afvalscheiding verplicht dient te worden gesteld, zodra dit redelijkerwijs van het bedrijf verlangd kan worden.

Verantwoordelijkheid bij bedrijven

Let wel, als het bedrijf niet wil meewerken is het bedrijf zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat scheiding van bepaalde stromen de bedrijfsvoering onevenredig belast. Het is vervolgens aan het bevoegd gezag om een beslissing te nemen over het al dan niet verplicht stellen van de scheiding van deze afvalstro(o)m(en).

Afvalstoffenkaarten

In de vorm van afvalstoffenkaarten zijn voor een aantal relevante afvalstromen de belangrijkste aandachtspunten wat betreft de gescheiden inzameling op een rijtje gezet. Het betreft hier het deel van de afvalstromen dat in principe bij ieder bedrijf vrij kan komen. Naast een korte beschrijving van de afvalstroom komen aspecten aan de orde als: wat wel en wat niet scheiden, welke inzamelmiddelen kan ik het beste gebruiken, wat zijn de kosten en baten van de gescheiden inzameling en bij wie kan ik meer informatie over deze afvalstroom krijgen.

De volgende kaarten zijn beschikbaar:

Gevaarlijk afval
Papier/karton
Glas
GFT en groenafval
Kunststof
Hout
Textiel
Metalen
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA)