Duurzaam stortbeheer

duurzaam stortbeheer ©Afvalzorg

Het stortbeheer bevindt zich in een nieuwe en uitdagende fase. Dat is mede het gevolg van veranderend bodembeleid, waarbij sprake is van een meer gebiedsgerichte aanpak. In plaats van denken in  risico’s en belemmeringen gaat het daarbij vooral om het benutten van kansen en mogelijkheden. Dit heeft ook gevolgen hoe we in de toekomst omgaan met operationele en gesloten stortplaatsen. Duurzaam stortbeheer kan bijdragen aan de circulaire economie (van afval naar grondstof) en draagt daarmee bij aan een dynamische ruimtelijke planning.

Hoe draagt Rijkswaterstaat hier aan bij?

RWS leefomgeving participeert in het Interreg Europe project COCOON. Daarnaast is RWS leefomgeving betrokken bij de Green Deal Duurzaam stortbeheer en het kennis innovatie project Verbreding Toepasbaarheid Duurzaam Stortbeheer.

COCOON (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy)

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht. COCOON is een samenwerking tussen partners uit Nederland, België, Duitsland, Spanje, malta en Cyprus. Namens Nederland is RWS Leefomgeving partner.

Green Deal Duurzaam Stortbeheer

Per jaar produceren we in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Het leeuwendeel wordt gerecycled of anderzijds nuttig toegepast (zoals verbranding met energieopwekking). Hierdoor wordt minder dan twee miljoen ton afval gestort op een stortplaats. Op deze stortplaats blijft het afval zorgvuldig ingepakt voor altijd liggen. Om te voorkomen dat de omgeving verontreinigt (met name grondwater), moet de stortplaats eeuwigdurend worden gecontroleerd en onderhouden. Naast dat dit een gebied ‘op slot’ zet, zijn hier grote bedragen mee gemoeid.

Dit was de aanleiding voor de afvalbranche, de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te onderzoeken of een betere werkwijze mogelijk is. Daarom is door deze partijen het programma ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) vormgegeven. Centraal daarin staat de vraag of het mogelijk is verontreiniging binnen de stortplaats onschadelijk te maken, waardoor de kosten van nazorg beperkt blijven of niet meer nodig zijn en de stortplaats ook een andere bestemming kan krijgen.

NAVOS

Nederland kent circa  6000 oude (en inmiddels gesloten) stortplaatsen, in de volksmond NAVOS (NAzorg VOormalige Stortplaatsen) genoemd. In de jaren negentig van de vorige eeuw is door gerichte inventarisaties en verkennende studies de problematiek van deze stortplaatsen in beeld gebracht.

Deze gesloten stortplaatsen zetten een gebied veelal ‘op slot’. Met het oog op duurzaam stortbeheer en dynamische ruimtelijke ontwikkeling kan het wenselijk zijn om met een vernieuwende blik naar deze stortplaatsen te kijken en te onderzoeken hoe deze stortplaatsen bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling.