Nieuwe regels over wegwerpplastic per 3 juli 2021

Om het zwerfafval op het land, in het water en op oevers terug te dringen gaan er vanaf 3 juli maatregelen gelden voor verschillende kunststofproducten. Hiervoor is een Europese Richtlijn voor wegwerpplastics (ook Single-use plastic of SUP-richtlijn genoemd) opgesteld. Onder deze wetgeving vallen verschillende maatregelen, zoals het verbod om bepaalde producten op de markt te brengen (een handelsverbod), ontwerpeisen voor wegwerpverpakkingen, markeringsvoorschriften en inzameldoelstellingen. Deze maatregelen worden de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. Ook een Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) is een van deze maatregelen en Rijkswaterstaat (RWS) ondersteunt het ministerie van IenW bij de invulling ervan.

Consultatie

De UPV stelt dat de producenten van producten die onder de SUP vallen de kosten vergoeden voor het opruimen en verwerken van zwerfafval, bewustwordingsmaatregelen rondom zwerfafval en de openbare afvalinzameling van peuken. Deze vergoeding wordt uitgekeerd aan de gebiedsbeheerders van openbare ruimte (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) die deze kosten maken. De UPV treedt vanaf januari 2023 in werking en de ministeriële regeling, die voor het implementeren van de richtlijn wordt opgesteld, zal een jaar daarvoor gereed zijn (januari 2022). In het voorjaar van 2021 konden stakeholders tijdens inspraakmomenten input aanleveren voor de ministeriële regeling. In de volgende fase (vanaf juni 2021) wordt de ministeriële regeling voorbereid voor de openbare consultatie die aan het einde van de zomer plaatsvindt.

Monitoring

Ook voert RWS aanvullende onderzoeken uit voor de invulling van de monitoringssystematiek. Zo zal er een onderzoek uitgezet worden om te bepalen wat de kosten zijn voor het opruimen (en verwerken) van zwerfafval en bepaalt RWS wat het aandeel is van SUP-items in het zwerfafval. Met deze systematiek worden de kosten voor de SUP-items in het zwerfafval per gebiedsbeheerder bepaald. Met de resultaten van deze onderzoeken werkt RWS samen met het ministerie IenW aan een systematiek die voor alle partijen effectief, praktisch uitvoerbaar en niet onnodig complex is.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over de richtlijn of de implementatie ervan, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer. Daarnaast zal voor de consultatie van de Ministeriële Regeling een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Hierover volgt meer informatie in de nieuwsbrief zwerfafval en op deze pagina op onze zwerfafval-website.

Wat houdt de Single-use plastic-richtlijn in?

Bekijk de video van Milieu Centraal.


Direct naar wegwerpplastic