UPV textiel

Textiel

Bent u een importeur, fabrikant of buitenlandse aanbieder van kleding en/of huishoudtextiel?

Dan heeft u vanaf 1 juli 2023 verplichtingen volgens het Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.

Volgens het besluit bent u verantwoordelijk voor de textielproducten die u in de handel brengt wanneer zij afval zijn geworden. U moet het afvalbeheer van deze producten organiseren en betalen.

Zie voor uitleg van alle verplichtingen onderaan deze pagina.

Waarom deze verplichtingen voor textiel?

De reden hiervoor is dat de textielindustrie wereldwijd een van de meest vervuilende industrieën is, waarbij veel grondstoffen worden verspild en veel broeikasgassen vrijkomen. Dit komt door het grote gebruik van land, water, energie en chemicaliën. De sterke toename van productie en consumptie en het dalend hergebruik van textiel zorgt daarnaast voor een groeiende hoeveelheid textielafval.

Het doel van het besluit is om meer en beter afgedankte textielproducten in te zamelen, te hergebruiken en recyclen. Een ander doel is te stimuleren dat in uw textielproducten meer gerecycled textiel gebruikt wordt.

Voor wie gelden de verplichtingen?

Biedt u beroepsmatig nieuw gefabriceerde kleding of huishoudtextiel voor het eerst op de Nederlandse markt aan? Dan bent u een ‘producent’ van deze textielproducten en moet u voldoen aan de UPV-verplichtingen.

Wie wordt bedoeld met ’producent’?

Volgens het besluit is een ‘producent’ degene die het textielproduct in de handel brengt. In de handel brengen betekent:  het product voor het eerst in Nederland aanbieden. Dit kunnen importeurs, fabrikanten of aanbieders uit het buitenland zijn.

Het maakt daarbij niet uit aan wie het textielproduct voor het eerst wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan een ander bedrijf dat het doorverkoopt, zoals een kledingwinkel, of direct aan de eindgebruiker van het product, zoals een consument of een bedrijf.

Importeur

Het overgrote deel van de textielproducten wordt in het buitenland vervaardigd. Hierdoor zullen veel importeurs verplichtingen hebben als ‘producent’. Een importeur is bijvoorbeeld een groothandel die aan winkeliers textiel verkoopt dat uit het buitenland komt. Bent u een winkelier die kleding en huishoudtextiel direct in het buitenland inkoopt? Ook dan moet u voldoen aan de verplichtingen.

Gemachtigd vertegenwoordiger

Buiten Nederland gevestigde producenten van kleding en huishoudtextiel (waaronder online aanbieders) die direct aan eindgebruikers leveren, zijn verplicht om een in Nederland gevestigde (rechts)persoon als gemachtigd vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze gemachtigd vertegenwoordiger zorgt voor de uitvoering van de verplichtingen van de 'producent'.

Verkoper tweedehands textiel

Verkoopt u tweedehands textiel? Dan heeft u geen verplichtingen. De verplichtingen gelden alleen voor producenten die nieuw gefabriceerde kleding en huishoudtextiel in de handel brengen.

Om welke producten gaat het?

De verplichtingen gelden alleen voor de volgende nieuw gefabriceerde textielproducten:

kleding

 • consumentenkleding
 • bedrijfskleding, waaronder veiligheidskleding

huishoudtextiel

 • tafellinnen
 • bedlinnen
 • huishoudlinnen, zoals hand- en theedoeken

De verplichtingen gelden dus niet  voor andere textielproducten zoals: schoenen, riemen, hoofddeksels, dekens, bedspreien, gordijnen en poetsdoeken.

Individueel of collectief aan de regels voldoen

Als individuele ’producent’ moet u voldoen aan de verplichtingen. Zoals de meldingsplicht en het organiseren van het afvalbeheer van uw textielproducten.

Omdat dit niet zo eenvoudig te regelen is, kunt u er ook voor kiezen om samen met andere ‘producenten’ aan de verplichtingen te voldoen. Dit heeft financiële en organisatorische voordelen.

U kunt dit doen door u aan te sluiten bij een producentenorganisatie. Deze producentenorganisatie is dan namens u verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen. De organisatie zal bijvoorbeeld voor u de melding bij de overheid verzorgen, de inzameling van het textielafval organiseren en ook ervoor zorgen dat er voldoende en goed wordt hergebruikt en gerecycled. Daarnaast zorgt deze organisatie ook voor de verslaglegging. Hiervoor betaalt u aan de producentenorganisatie een financiële bijdrage.

Op dit moment is er één producentenorganisatie waar u zich bij aan kan sluiten, namelijk Stichting UPV Textiel. Als er andere producentenorganisaties worden opgericht kunt zich daar ook bij aansluiten.

Eenmalig melden

Per 1 juli 2023 treedt de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textielproducten in werking.

Een ‘producent’ moet zich binnen zes weken bij de overheid melden nadat deze verplichtingen volgens de UPV heeft.

Wanneer melden?

Biedt u op 1 juli 2023 kleding of huishoudtextiel voor het eerst op de markt aan? Dan moet u zich tussen 1 juli en 12 augustus 2023 melden. Daarbij geeft u aan welk type en hoeveel textiel u in de komende twaalf maanden in de handel verwacht te brengen.

Wanneer u na 1 juli 2023 textielproducten voor het eerst op de markt aanbiedt, dan heeft u ook zes weken de tijd om melding te doen. Gerekend vanaf de dag dat u de producten op de markt aanbiedt.

Hoe melden?

U kunt melden via het meldingsformulier dat binnenkort op deze website geplaatst wordt.

Wat zijn verdere verplichtingen?

Een passend innamesysteem

U moet een passend innamesysteem organiseren voor uw textielproducten. Deze moet in ieder geval tijdens het hele jaar beschikbaar zijn, en niet beperkt tot gebieden waar de inname en het beheer van deze afvalstoffen het meest kostenefficiënt is. Ook moeten degene die de textielproducten willen afdanken dit gratis in kunnen leveren.

Met ‘passend innamesysteem’ wordt ook bedoeld dat er aan de doelstellingen zoals hieronder beschreven kan worden voldaan.

Toepassing gerecyclede textielvezels

U moet ook maatregelen nemen voor meer toepassing van gerecyclede textielvezels in uw eigen textielproducten. Dit is om er voor te zorgen dat meer gerecycled textiel gebruikt gaat worden voor nieuwe textielproducten.

Doelstellingen

Vanaf 2025 zijn er jaarlijks oplopende minimumdoelstellingen voor het afvalbeheer van de textielproducten. Deze gelden voor de producten die u in het voorafgaande kalenderjaar in de handel hebt gebracht. De doelstellingen zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten.

Er zijn doelstellingen voor:

 • voorbereiding voor hergebruik en recycling
 • voorbereiden voor hergebruik
 • vezel-tot-vezelrecycling

Overzicht van de doelen voor 2025

 • Minstens 50% van het textiel dat in de handel is gebracht wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycled.
 • Minstens 20% van het textiel dat in de handel is gebracht moet worden voorbereid voor hergebruik.
 • Minstens 10% van het textiel dat in de handel is gebracht is bestemd voor hergebruik in Nederland.
 • Minstens 25% van het gerecyclede textiel wordt vezel-tot-vezel gerecycled.

Doelstelling voor ‘voorbereiding voor hergebruik en recycling’

In 2025 moet ten minste 50% van het gewicht dat het voorgaande jaar in de handel is gebracht, worden voorbereid voor hergebruik of gerecycled .

In 2030 moet dit ten minste 75% zijn.

Doelstelling voor ’voorbereiden voor hergebruik’

In 2025 moet ten minste 20% van het gewicht dat in het voorgaande jaar in de handel is gebracht, worden voorbereid voor hergebruik.

In 2030 moet dit ten minste 25% zijn.

Deze doelstelling heeft nog extra doelstellingen wat betreft het percentage dat daadwerkelijk in Nederland wordt hergebruikt. In 2025 is dit 10% en in 2030 zal dit 15% moeten zijn.

Doelstelling voor 'vezel-tot-vezelrecycling'

Vanaf 2025 moet het ingezamelde textiel zo worden bewerkt dat de textielvezels opnieuw worden toegepast in materialen voor kleding of huishoudtextiel.

In 2025 is de doelstelling hiervoor 25% en in 2030 zal dit 33% moeten zijn.

Zie ook het Besluit UPV textiel en het Besluit regeling UPV voor de details van de jaarlijks oplopende doelstellingen.

Binnenkort kunt u hier meer toelichting vinden over de begrippen ‘voorbereiden voor hergebruik’, ‘recycling’ en ‘vezel-tot-vezelrecycling’.

Jaarlijks verslag

Iedere producent die melding heeft gedaan moet vanaf dan ook ieder jaar verslag uitbrengen aan de overheid. Dit betekent dat u jaarlijks vóór 1 augustus verslag moet doen over hoe u de UPV-verplichtingen nakomt en hoeveel producten u in de handel hebt gebracht in het voorgaande kalenderjaar.

Omdat de doelstellingen pas per 2025 gaan gelden, hoeft u in de verslagen in 2024 en 2025 (over respectievelijk 2023 en 2024) minder te rapporteren dan in de jaren daarna. U hoeft de eerste jaren alleen verslag te doen over het type en de hoeveelheid in de handel gebrachte textielproducten. Vanaf het verslag in 2026 over het jaar 2025 zal daar meer bijkomen, zoals de resultaten van de doelstellingen.

Binnenkort verschijnt hier het online verslagleggingsformulier.  U moet dit formulier vóór 1 augustus 2024 invullen over het jaar 2023.


Wilt u zich melden?

Binnenkort verschijnt hier het online meldingsformulier. U moet dit formulier tussen 1 juli en 12 augustus 2023 invullen. Vrijdag 11 augustus 2023 is dus de laatste dag.

Meer weten?

Kijk op de volgende websites:

Textiel

Rijksoverheid

Ondernemersplein

Vragen?

Heeft u vragen hierover, dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.