Verkenning naar circulaire wijken door Milieu Centraal - Handelingsperspectieven voor overheden

In opdracht van het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat heeft Milieu Centraal een onderzocht welke handelingsperspectieven er zijn voor het Rijk en gemeenten om circulaire wijken te stimuleren.

Hiervoor zijn diepte-interviews gehouden met 20 verschillende circulaire wijkinitiatieven en is een consumentenonderzoek gedaan met als centrale vraag hoe burgers tegenover een circulaire wijk staan. Gevraagd is om op basis van deze informatie te kijken naar de kwalitatieve impact (op basis van de R-ladder), de rol van verschillende stakeholders en naar de succes- en faalfactoren van circulaire wijken. Aan de hand hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor de rol van het Rijk en gemeenten om circulaire economie op wijkniveau te ondersteunen, stimuleren en verder op te schalen.


Benieuwd naar de uitkomsten?