Samenwerkingsinitiatieven

Rijkswaterstaat werkt op verschillende manieren aan de stimulering van duurzaam ontwerpen.

Richtlijn Ecodesign

Via de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG stelt de Europese Commissie eisen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Op basis van productstudies zijn voor verschillende productgroepen voorschriften vastgesteld. Per productgroep wordt het milieuprofiel bepaald om vervolgens tot specifieke milieucriteria te komen. Het gaat hierbij om producten die veel verkocht worden (meer dan 200.000 eenheden per jaar binnen de EU) en die een grote impact hebben op het milieu.

De Nederlandse inbreng wordt gecoördineerd door het NEN. Rijkswaterstaat Leefomgeving is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij de Nederlandse werkgroep.

Energie

De eisen hebben voorlopig vooral betrekking op het maximaal toegestane energieverbruik. Soms zijn er ook eisen voor informatieverstrekking en/of labeling voor de koper. Een aantal Verordeningen is al van kracht en een aantal is in voorbereiding. Bekijk de meest actuele planning.

Materiaal

Sinds 2016 wordt in een technische werkgroep (JWG 10) gewerkt aan uitbreiden van de Ecodesign-richtlijn op het gebied van materiaalefficiency. De werkgroep moet binnen 3 jaar normen opleveren voor het meten van de verschillende aspecten van materiaalefficiency, te weten levensduur, reparatie, upgrading, hergebruik van producten en onderdelen, recycling en het gebruik van gerecyclede materialen.

Wilt u meer weten over de richtlijn Ecodesign?

Bekijk de website Ecodesign of de richtlijn Ecodesign. De richtlijn bevat voorschriften waaraan een groot aantal energiegerelateerde producten moet voldoen.

Expertise Centrum Circular Design

In 2016 heeft het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu een behoefte-onderzoek laten doen naar een Expertisecentrum Circular Design. Uit dit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een expertisecentrum circular design, waar kennisdeling en cross-sectorale samenwerking centraal moeten staan.

Circulair design en bouw

Binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn al veel initiatieven ontplooid. Binnen Rijkswaterstaat zijn de programma’s 'RWS ontwerpt' en 'CE in de bouw' ontstaan. Deze programma’s onderzoeken gezamenlijk in workshops en samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, hoe ecodesign en circulair ontwerpen van invloed zijn op de huidige uitvoeringspraktijk.

Circulair design en kunststof

Als ondersteuner van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat betrokken bij alle belangrijke kunststofprojecten. De belangrijkste zijn het Kunststof Ketenakkoord en de Transitieagenda Kunststof (in het kader van het Grondstoffenakkoord). In beide projecten is circulair ontwerp een belangrijk speerpunt.