Beton

Betonakkoord

Het Betonakkoord (10 juli 2018) is een gezamenlijk initiatief van de gehele betonketen om versneld te verduurzamen.

Voorop in de wereld

Nederland loopt hiermee voorop in de wereld. Het Betonakkoord draagt bij aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton. Het versterkt de innovatiekracht en concurrentiepositie van de deelnemende bedrijven en de kennis en opleidingsmogelijkheden van werknemers. De grote betrokkenheid van private en publieke opdrachtgevers geeft het Betonakkoord extra kracht om de speerpunten van het akkoord te behalen.

Reductie

Het Betonakkoord geeft concreet invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen. Enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een intentie tot 49% reductie in de keten, in 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal bij de winning van zand, grind en kalksteen. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling en/of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten.

Ook is afgesproken dat de Partijen de nationale bepalingsmethode MKI en/of MPG, of equivalenten daarvan, als uitgangspunt gebruiken. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2-reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich met kracht in te zetten voor een Europees Level Playing Field. Het Betonakkoord geeft ten slotte aan wie waarvoor verantwoordelijk is om doelen en ambities te realiseren.

Deelnemers

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: aannemingsbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, betonleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers. Naast een enkele private opdrachtgever zijn voornamelijk publieke opdrachtgevers betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies.

Samenwerking staat centraal in het Betonakkoord. Als ketenpartner, in symboliek van zand tot klant, heeft elke deelnemer een eigen ambitie, rol en taak. Van elke deelnemer wordt een bijdrage verwacht in de organisatie en inhoudelijke uitwerking van de afspraken van het Betonakkoord. Het bestuur is ondergebracht bij een Stuurgroep en een Voortgangscommissie. De inhoudelijke uitwerking bij Regisseurs en Uitvoeringsteams.

Laatste fase gaat in

Het Betonakkoord begint in 2024 aan zijn laatste fase. Gezamenlijk hebben alle partijen in de betonketen een indrukwekkende reeks geplande activiteiten succesvol afgerond. Het is nu aan de opdrachtgevers en de Rijksoverheid om de ambitieuze duurzaamheidsplannen om te zetten in concrete acties. Het Betonakkoord blijft hieraan de komende jaren ondersteuning bieden. In het document 'Resultaten Betonakkoord 2018-2023' heeft het Betonakkoord samengevat wat sinds 2018 is bereikt in samenwerking met meer dan 250 betrokken partijen. 
Lees verder over de laatste fase van het betonakkoord. U kunt hier ook het document downloaden.

Wilt u meer weten over duurzaam beton?

Bezoek de website van het Betonakkoord. Hier vindt u ook het Betonakkoord.

Lees hier meer over de sectorplannen Afval van bouwen en slopen in LAP3.

Vind andere organisaties op het gebied van duurzaam beton, bouw- en sloopafval en de inzet van secundaire bouwgrondstoffen in ons linkportaal.