Batterijen en accu's

Producentenverantwoordelijkheid

Producenten of importeurs van batterijen en accu’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. De producenten of importeurs moeten daarvoor:
-  individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten
- een mededeling indienen over de inzameling en verwerking van batterijen en accu’s in de afvalfase.

Internetconsultatie besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s. Tot 16 september 2019 heeft de Rijksoverheid via een internetconsultatie betrokken partijen in de gelegenheid gesteld te reageren op het conceptbesluit en de toelichting. Zie het verslag van de resultaten van de consultatie op de site van de Rijksoverheid.

Inhoud mededeling

In een mededeling moet beschreven zijn hoe de innamestructuur en verwerkingsstructuur is vormgegeven, hoe de financiering van de inzameling en verwerking van het afval is geregeld. En voor draagbare batterijen en accu’s hoe de doelstellingspercentages voor inzameling en verwerking worden gerealiseerd.

In het  Besluit beheer batterijen en accu's 2008 en de onderliggende
Regeling beheer batterijen en accu's 2008 staat wat er in een mededeling moet worden beschreven.

Mededelingsformulier

Voor het indienen van een mededeling is een mededelingsformulier opgesteld. Hierin staan de vragen die beantwoord moeten worden. Download hier:

Het mededelingsformulier is vastgelegd in de:

Procedure mededeling

De wettelijke termijn voor het nemen van een besluit op een mededeling is 8 weken. Deze termijn schort in sommige gevallen op als er een verzoek om aanvullende informatie is verstuurd naar de indiener. Op een mededeling volgt een besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin is aangegeven of met de mededeling wordt ingestemd of niet.

Voor een mededeling die is ingediend voor batterijen en accu’s geldt de stilzwijgende toestemming. De stilzwijgende toestemming houdt in dat instemming van rechtswege wordt verleend, als het bevoegd gezag niet binnen de voorgeschreven termijn een beslissing op de mededeling heeft genomen.

Genomen besluiten

Zie voor een overzicht onze pagina: Besluiten batterijen

Verslag

De bedrijven die een positief besluit op de mededeling hebben ontvangen, moeten elk kalenderjaar verslag doen over de resultaten van het voorgaande jaar. Hiervoor is een verslagleggingsformulier opgesteld:

Voor batterijen en accu’s stuurt de producent of importeur vóór 1 augustus een verslag over de uitvoering van de eisen van de regeling van het voorafgaande kalenderjaar .
Voorheen moest u het verslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) indienen. U kunt uw verslag nu per e-mail versturen aan: producentenverantwoordelijkheid@rws.nl

of per post naar:
Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval en Circulair (LOAC)
A. Brouwer
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht

Verslaglegging recyclingsrendementen

Sinds 1 januari 2014 moet de berekening van de recyclingsrendementen van de recyclingsprocessen van afgedankte batterijen en accu's gedaan worden volgens de Verordening 493-2012.

In deze Verordening zijn verplichtingen voor eindverwerkers van batterijen en accu’s opgenomen, afkomstig uit Richtlijn 2006/66/EG over batterijen en accu’s.

Eindverwerkers moeten rapporteren over het recyclingsrendement. Buitenlandse eindverwerkers moeten bij hun bevoegd gezag in de lidstaten rapporteren.

De Europese Richtlijn 2006/66 is in Nederlandse regelgeving ingevoerd als het Besluit beheer batterijen en accu’s en de Regeling beheer batterijen en accu’s.

De Europese Commissie heeft een Engelstalig Guidance document opgesteld met nadere uitleg over de Verordening 493-2012.

Zie ook:

Voor informatie over het beleid voor batterijen en accu's sectorplan 13 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.