Storten van afval 2019

In Nederland wordt afval alleen nog gestort als hiervoor geen andere manier van verwerken beschikbaar is. Het gaat om afval dat niet nuttig kan worden toegepast of verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Dit storten gebeurt nog op negentien stortplaatsen verspreid over heel Nederland.

Meer informatie vindt u in de rapportage Afvalverwerking in Nederland.

In 2019 werd in Nederland 2,8 miljoen ton afval gestort. In onderstaand figuur staat de hoeveelheid gestort afval voor de periode 2005-2019. Hierin is onderscheid gemaakt tussen netto gestort afval en afval dat is toegepast als bouwstoffen. De bouwstoffen worden gebruikt op de stortplaats als onder- of bovenafdichting.

De toename in 2006 van de gestorte hoeveelheid afval komt doordat tot en met 2005 brandbaar afval naar Duitsland werd uitgevoerd. In 2005 werd dit verboden waardoor er weer meer afval in Nederland werd gestort. In 2012 is de stortbelasting afgeschaft. Stortplaatsen hebben op deze afschaffing geanticipeerd door in 2011 minder stromen op de stort te brengen. De hoeveelheid brandbaar afval dat de afgelopen jaren toch op de stortplaats terechtkwam is steeds verder afgenomen. Dat gebeurde door uitbreiding van AVI-capaciteit en overheidsbeleid.

Het overheidsbeleid is erop gericht om de hoeveelheid afval dat gestort wordt te verminderen. Dit is uitgewerkt in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (en zie de pagina over BSSA).

Op stort gebracht afval tot en met 2019
Op stort gebracht afval van 2005 tot en met 2019

De restcapaciteit van de stortplaatsen (dit is de nog beschikbare ruimte om afval te storten) was in 2019 36 miljoen m3. Dit is ruim voldoende capaciteit voor de komende planperiode van het LAP.

Energie uit stortgas

Stortgas is het methaan dat vrijkomt uit een stortplaats. Het methaan ontstaat door de afbraak van de organische afvalstromen, zoals groenafval en gft-afval. Een groot deel van het stortgas wordt opgevangen en benut als energiebron. Sinds 1992 neemt de emissie van methaan af. Reden is dat steeds meer brandbaar afval wordt verbrand en minder afval gestort. Ook is het aandeel gft-afval in het huishoudelijk restafval verminderd door de gescheiden inzameling vanaf 1994. Ga naar meer informatie over de samenstelling van huishoudelijk restafval.

Ondanks de afname van de hoeveelheid stortgas is de energieproductie uit stortgas de laatste jaren constant. De beheerders van stortplaatsen hebben in 2019 ongeveer 49 miljoen m³ stortgas gewonnen. Daarvan is circa 24 miljoen m³ benut en de rest is afgefakkeld.

Afvaldatabase

In de afvaldatabase vindt u de cijfers over gestort afval. Deze cijfers worden verkregen door enquêtes aan verwerkers die na afloop van een verwerkingsjaar worden uitgezet.


AVI

In Nederland staan twaalf afvalverbrandinginstallaties (AVI's). Deze verwerken het brandbare afval dat niet kan worden gerecycled. Dit afval bestaat voor het grootste deel uit huishoudelijk restafval en het restafval van bedrijven en kantoren.

LAP

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland. Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van afval rekening houden met het LAP.
Op 28 december 2017 is het derde LAP in werking getreden. LAP3 ondersteunt de overgang naar een circulaire economie.

Het LAP bestaat uit een beleidskader en sectorplannen.