Monitoringrapportage Pilot Schoon belonen

Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen : Resultaten 2016-2017 /
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. – Utrecht : Rijkswaterstaat, 2017. – 87 p. : ill. – ISBN 978-94-91750-17-5

Een coalitie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen, VNG en Natuur & Milieu is aan de slag gegaan met al opgedane ervaringen met beloningsystemen voor de inzameling van kleine PET-flesjes en blikjes om deze vervolgens te vertalen naar een landelijke aanpak.
Rijkswaterstaat is als onafhankelijke en deskundige partij gevraagd de nulmeting en de verdere monitoring uit te gaan werken, de pilots twee jaar te volgen en eind 2017 te rapporteren over de geconstateerde effecten. Met deze Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen geeft Rijkswaterstaat inzicht in de uitgevoerde monitoringactiviteiten en de geconstateerde resultaten van de verschillende pilots.