Meer hergebruik en recycling van afvalhout : naar een plan van aanpak

Meer hergebruik en recycling van afvalhout : naar een plan van aanpak
Gemax, i.o.v. Rijkswaterstaat, april 2020, 23 p.

Uit een onderzoek naar de keten van afvalhout in opdracht van het ministerie van IenW is op te maken dat deze nog verre van circulair is. Zo'n 560 kton wordt gerecycled, terwijl ongeveer 1.180 kton wordt toegepast voor energie-opwekking. Voor een meer circulaire aanpak is het dringend gewenst om betere alternatieven te vinden voor hout dat nu nog wordt verbrand. In dit rapport worden alternatieve routes bekeken. Daarbij wordt nagegaan hoe deze routes te realiseren zijn en welke aanpak met ketenspelers daarvoor nodig is.