Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017 ; Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2016 / Rijkswaterstaat. – Utrecht : Rijkswaterstaat, 2018. - 46 p. : fig., tab. - ISBN 978-94-91750-20-5

Voor de onderbouwing en evaluatie van het afvalstoffenbeleid, zoals dat is vastgelegd in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP), is kennis nodig van de samenstelling van het huishoudelijk restafval. In het kader van de monitoring van het LAP wordt jaarlijks de samenstelling van het Nederlands huishoudelijk restafval onderzocht.
In dit rapport wordt de samenstelling van het huishoudelijk restafval in hoofd¬componenten weergegeven, waarna per hoofdcomponent de trends en resultaten van de subanalyses worden weergegeven. Er wordt apart ingegaan op de samenstelling en het aandeel van de verpakkingsfractie in het huishoudelijk restafval. In de bijlagen wordt de gehanteerde werkwijze beschreven en zijn de resultaten van de sorteermonsters afzonderlijk weergegeven.

Trefwoorden: huishoudelijk afval; restafval; gft-afval; papier; glas; kunststoffen; metalen; textiel; KCA; EEA, verpakkingsafval.