Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010

Nederlands afval in cijfers : gegevens 2006-2010 / Rijkswaterstaat Leefomgeving. - Utrecht : Rijkswaterstaat Leefomgeving, februari 2013. - 74 p. : fig. tab. - ISBN 978-94-91750-00-7

De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, en de voortgangsrapportage LAP, met daarin een weergave van de uitvoering van het LAP en de stand van zaken met betrekking tot de in het LAP gestelde beleidsdoelen. Deze zevende monitoringrapportage heeft betrekking op de situatie tot en met 31 december 2010.

Voor het bepalen van de totale hoeveelheid afval in Nederland is een doelgroepenmonitoring opgezet. Voor elk van de tien elkaar niet overlappende doelgroepen is aangegeven hoeveel afval er geproduceerd is en hoe het afval is verwerkt. Verder komen aan bod de ontwikkelingen van de capaciteit voor thermisch verwerken en storten en de ontwikkelingen rond in- en uitvoer.