Ontwikkelen CE-strategie

Het ontwikkelen van een CE-strategie is een cruciale stap om circulaire economie te verankeren in beleid.

Voel je de urgentie om serieus met CE aan de slag te gaan en CE te verankeren in het gemeentelijke of regionale beleid? Heb je de basiskennis over CE op orde en een goed beeld van de circulaire aanknopingspunten, kansen, interne aanjagers, externe koplopers en partijen om mee samen te werken?

Zo niet, kijk dan nog naar de bouwstenen onder Basiskennis, Activeren van de eigen organisatie en Projecten en samenwerkingen in de praktijk.
Zo ja: dan kun je aan de slag met het ontwikkelen van een strategie voor circulaire economie.

Wat bedoelen we met een CE-strategie?

Met ‘een strategie voor circulaire economie’ bedoelen we het concretiseren van circulaire ambities en doelen, het uitzetten van de koers om die te realiseren (wat, hoe, met wie, wanneer?) en ook het intern en extern borgen van de doelen en de aanpak, incl. de middelen die hiervoor nodig zijn.
Een strategie ontwikkelen is een cruciale stap om niet van pilot naar pilot te werken, maar om circulaire economie te verankeren in je beleid en stapsgewijs tot een circulaire samenleving te komen.

Overzicht bouwstenen om te komen tot een CE-strategie

In de strategiefase verdiepen we enkele bouwstenen en vullen deze verder aan om tot een CE-strategie te komen die vastgesteld en uitgevoerd kan worden.
Om tot een CE-strategie te komen onderscheiden we 5 stappen, met elk een aantal bouwstenen die je op weg helpen om deze stap te zetten.

Voorbeeld: Ciculaire Economie Regio

"Faciliteer dat mensen gericht programmatisch kunnen werken."Laten we elkaar inspireren!

Heb je een vraag of suggestie over de Bouwstenen Circulaire economie? Wij stellen elke schakel in de circulaire keten op prijs!