Ecodesign

Wat is Ecodesign?

Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Hierbij wordt rekening gehouden met alle schakels in de levenscyclus: van de grondstofwinning tot het moment dat het product afgedankt wordt en opnieuw gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Ecodesign kan bijvoorbeeld vermindering van het energieverbruik tot gevolg hebben.

Voor wie is deze website bedoeld?

Deze website biedt informatie voor producenten en importeurs van energiegerelateerde producten. Ook voor degenen die meer willen weten over de richtlijn Ecodesign biedt deze site interessante informatie. Deze richtlijn bevat voorschriften waaraan een groot aantal energiegerelateerde producten moet voldoen.

Voor welke producten geldt het?

Via de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG kan de Europese Commissie eisen stellen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten. Op basis van productstudies zijn voor verschillende productgroepen voorschriften vastgesteld. Per productgroep wordt het milieuprofiel bepaald om vervolgens tot specifieke milieucriteria te komen. Het gaat hierbij om producten die veel verkocht worden en die een grote impact hebben op het milieu.

Wet- en regelgeving en achtergrond informatie

Alle relevante wet- en regelgeving en achtergrondinformatie kunt u vinden onder Productgroepen.
In de brochure Ecodesign your future kunt u algemene informatie vinden over producten die onder de richtlijn 2009/125/EG vallen zoals:

  • wat zijn de gestelde eisen aan de producten?
  • wat zijn de voordelen voor burgers en de industrie?
  • hoe ziet de beslisboom eruit voor het tot stand komen van een Verordening?