ECAP in Nederland

Nederland

Het ECAP-project wordt door vijf partijen uitgevoerd. Dat zijn Rijkswaterstaat Leefomgeving, WRAP Groot-Brittannië, het Danish Fashion Institute, MADE-BY en de London Waste and Recycling Board. Elke partij voert zijn eigen deelprojecten uit. Op deze pagina staat een samenvatting van de Nederlandse projecten, op de pagina ECAP partners is informatie te vinden over de deelprojecten van onze samenwerkingspartners.

Drie deelprojecten

Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat, Afval en Circulair, binnen ECAP verantwoordelijk voor drie deelprojecten: maatschappelijk verantwoord inkopen van textiel, gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe collecties en de inzameling van afgedankt textiel. Met deze drie deelprojecten bouwen we in Europees verband verder op de inzichten en resultaten van de ketenaanpak in Nederland. Het is de ambitie om de textielketen duurzaam en circulair te maken.

Duurzaam inkopen

De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de textielketen door zelf duurzaam in te kopen. Daarmee geeft de overheid aan bedrijven de mogelijkheid hun investering in duurzaamheid terug te verdienen en doet ook ervaring op die bijdraagt aan de ontwikkeling van beleid voor een circulaire economie. Rijkswaterstaat levert een bijdrage aan de ontwikkeling van criteria voor inkoop van duurzame en circulaire bedrijfskleding. Activiteiten zijn:

  • een desk-studie naar goede voorbeelden en aanpak in diverse Europese landen
  • betrekken van leveranciers bij de ontwikkeling van criteria en de toepassing daarvan
  • verspreiden van succesvolle voorbeelden

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder Green public procurement (pdf, 409 kB).

Gebruik van gerecycelde textielvezels, Fibre2Fibre

ECAP wil in het Fibre 2 fibre-project een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling voor gerecyclede textielgrondstoffen en -vezels zodat het gebruik van gerecyclede vezels business as usual wordt. We richten ons daarbij op postconsumer-textiel. Dat wil dus zeggen vezels die teruggewonnen zijn uit textiel dat is gebruikt en afgedankt. Het is ook mogelijk om gerecyclede materialen te gebruiken afkomstig van bedrijfsafval van spinners en wevers, of van afgedankte plastic flesjes of zelfs koffiedrab. Door te focussen op recycling van gebruikt textiel werken we aan het vinden van een duurzame bestemming van de grote berg weggegooide kleding, beddengoed en gordijnen.

Dat doen we door:

  • Samen met retailers en modemerken 9 pilots op te zetten waarmee gedemonstreerd wordt dat gebruik van gerecyclede vezels mogelijk is
  • Kleding en textiel met gerecyclede content in de winkels te verkopen
  • Een digitaal hulpmiddel te ontwikkelen op basis van de ervaring zodat ook andere modebedrijven er mee aan de slag kunnen.

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder Fibre 2 fibre (pdf, 352 kB).

Gescheiden inzamelen van afgedankt textiel

In alle Europese landen wordt afgedankt textiel gescheiden ingezameld. Maar dat lukt maar voor een deel; het grootste deel belandt toch nog steeds in de verbrandingsoven of op de vuilnisbelt. Vooral in de grote steden is het percentage dat wordt ingezameld laag. Rijkswaterstaat gaat in zes pilots gemeenten helpen om nieuwe manieren van inzameling uit te proberen. De ervaringen gaan we analyseren en de resultaten verspreiden zodat andere gemeenten die kunnen gebruiken om hun eigen inzamelsysteem te verbeteren.

Meer informatie is te vinden in de Engelse folder Collaborate to collect (pdf, 352 kB).


‘Met de REMOkey zien kopers precies welke weg hun kleding heeft afgelegd en wat de milieuwinst is.’