Beleidsprogramma circulair textiel

Textiel circulair in 2050

In een circulaire economie bestaat nauwelijks afval. Producten worden efficiënter ontworpen en materialen worden waar mogelijk hergebruikt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt sinds april 2020 aan de uitvoering van het Beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025. Daarin is de volgende ambitie opgenomen: in 2050 moet de volledige textielketen circulair zijn. Maar voor het zover is, moet deze ambitie eerst leiden tot een halvering van de voetafdruk van de textielsector als het gaat om uitstoot van CO2, watergebruik en chemicaliën in 2035.

Wat betekent dit concreet?

Het ministerie van IenW wil dat in 2025 het aandeel gerecycled/duurzaam materiaal in textielproducten is toegenomen tot 25 procent. En dat 30 procent van al het textiel dat in Nederland op de markt komt, na gebruik wordt gerecycled. De voortgang op deze doelen wordt elk jaar gemonitord om te zien of er extra actie nodig is.

Meer weten over het beleid voor textiel?

Je kunt het volledige beleidsprogramma circulair textiel 2020-2025 lezen op de website van de Rijksoverheid. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsprogramma voor na 2025. In dit participatietraject halen we ideeën op bij bedrijven, inwoners en experts. De doelen die in het beleidsprogramma zijn gesteld, worden jaarlijks gemonitord.

Hier zijn de methode van de monitoring en de nulmeting in 2018 te vinden.

Sinds 2016, voor de komst van het Beleidsprogramma, zijn er al enkele belangrijke resultaten geboekt:

Voor de periode 2025-2030 zal een nieuw beleidsprogramma circulair textiel worden opgesteld.

Het belang van samenwerken

Het is belangrijk dat het beleid en de ambities van het ministerie van IenW aansluiten op de praktijk. Daarom is het Netwerkoverleg Circulair textiel in het leven geroepen. Hierin zijn alle stakeholders uit de textielketen vertegenwoordigd en er vindt regelmatig overleg plaats. Ook is samenwerking op Europees niveau van belang, omdat we alleen samen circulaire textielketens kunnen realiseren. Nederland heeft met een aantal andere lidstaten in een brief aan de Europese Unie aangegeven welke thema’s in deze Europese textielstrategie thuishoren.

De Europese Commissie presenteerde/lanceerde in maart 2022 een Europese Textielstrategie.

Hierin werden onder andere de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Ontwerpeisen voor textiel vaststellen zodat het langer meegaat en gemakkelijker hersteld en gerecycled kan worden;
  • Zorgen voor duidelijker informatie over textiel, en een digitaal product paspoort invoeren;
  • Consumenten meer macht geven en greenwashing aanpakken door de nauwkeurigheid van de groene claims van bedrijven te waarborgen;
  • Overproductie en overconsumptie stoppen en de vernietiging van onverkocht of geretourneerd textiel ontmoedigen;
  • De EU-regels over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) van textielproducten en economische stimulansen harmoniseren om duurzame productie te stimuleren;
  • Het onopzettelijk vrijkomen van microplastics uit synthetisch textiel aanpakken;
  • De uitdagingen in verband met de uitvoer van textielafval aanpakken en ontwikkeling van criteria om onderscheid te maken tussen afval en tweedehands textiel;
  • Eind 2022 een transitietraject bekendmaken: een actieplan voor actoren in het textielecosysteem om de groene en digitale transitie met succes te verwezenlijken en de veerkracht ervan te vergroten.

Wil je weten hoe jij kan bijdragen aan de doelen van het beleidsprogramma? Kijk dan bij de doelgroep waar jij deel van uitmaakt.