Bedrijfskleding maatschappelijk verantwoord inkopen

Rijkswaterstaat Leefomgeving voert projecten uit die gericht zijn op:

  • verduurzaming van de productie
  • verduurzaming van de consumptie
  • meer en beter recyclen.

Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van IenW, samen met de categoriemanager Bedrijfskleding Rijk en partners uit de textielketen. De overheid zelf kan ook als inkoper duurzame bedrijfskleding bevorderen door bij de inkoop eisen te stellen die de milieu- en sociale impact van de textielketen verminderen.

Gebruik van gerecyclede vezels

Het gebruik van gerecyclede textiele vezels in nieuw textiel is steeds beter mogelijk. De rijksoverheid vervult als grote marktpartij een voorbeeldfunctie door voor nieuwe bedrijfskleding en uniformen gerecyclede vezels voor te schrijven. In 2015 hebben de categoriemanager en Defensie in samenwerking met marktpartijen een pilot uitgevoerd voor inkoop van overalls en handdoeken met minimaal 10% post-consumer textielvezels. Na een marktconsultatie in mei 2014 is een Request for Information gepubliceerd op Tenderned. De resultaten daarvan zijn gebruikt voor het opstellen van eisen voor een aanbesteding. De aanbesteding heeft de aanschaf van handdoeken met een 36% postconsumer materiaal opgelever en overalls met 16%. Voor meer informatie zie PIANOo en de Rebus-pagina.

Retourstroom van afgedankte bedrijfskleding

Het ministerie van Defensie zamelt al vele jaren kleding en textiel in en laat dit sorteren. Daardoor is hergebruik en recycling mogelijk en kunnen kosten worden bespaard. Er zijn voorschriften voor het inleveren van kleding. Deze voorschriften zijn vooral ingegeven door veiligheid en marktwaarde, en niet door recyclebaarheid en milieu-impact. Naar aanleiding van een onderzoek wordt de retourstroom nu verder geoptimaliseerd om de milieufootprint van de overheid maximaal te verminderen. Lees de resultaten van het rapport. De categoriemanager Bedrijfskleding Rijk faciliteert ook de andere ministeries om van het systeem van Defensie gebruik te maken.

Bedrijfskleding in de markt zetten

Returnity® bedrijfskleding is gemaakt van cradle to cradle stof die bovendien geschikt is voor recycling. De bedrijfskleding wordt in de markt gezet met een circulair businessmodel waarbij de producent eigenaar blijft van het materiaal. Dat betekent concreet dat de afgedankte kleding weer retour gaat om weer als grondstof te dienen voor nieuwe Returnity® producten. Om het product te volgen gedurende de hele levenscyclus is het Circular Content Management System (CCSM) ontwikkeld. Een pilot bij Rijkswaterstaat laat zien dat dit nieuwe businessmodel prima past binnen de aanbestedingsregels voor de overheid. De pilot duurde twee jaar om ook de ronde van recycling door te maken. Daarvoor is ook het design van de kleding geschikt gemaakt voor recycling. Het businessmodel biedt ook mogelijkheden om kleding die is ingeleverd opnieuw te gebruiken. Rijkswaterstaat heeft dan ook besloten om ook in 2017 deze kleding in te kopen.

ReBus

De resultaten van de genoemde projecten verspreiden wij via ReBus. Dit is een Europees LIFE+-project dat zich richt op het steunen van ontwikkelingen op het gebied van businessmodellen voor efficiënt omgaan met grondstoffen (Resource Efficient Businessmodels). Rijkswaterstaat is een van de projectpartners in ReBus. Meer informatie is te vinden op de ReBus-pagina en de projectwebsite Green Deal circulaire economie.

ECAP

In 2015 is een Europees project gestart gericht op het duurzaam en circulair maken van de textielsector. Rijkswaterstaat Leefomgeving is een van de partner van die European Clothing Action Plan (ECAP). Het project wil de hoeveelheid textielafval verminderen en het gebruik van water en energie terugdringen. Dat gebeurt met een ketenaanpak samen met ketenpartijen. Rijkswaterstaat is binnen ECAP verantwoordelijk voor drie onderwerpen: maatschappelijk verantwoord inkopen van textiel, gebruik van gerecycled materiaal in nieuwe collecties en de inzameling van afgedankt textiel. Meer informatie is te vinden op de ECAP-pagina en ECAP.eu.com.


Lees meer over het circulair inkopen van textiel.