Ketenaanpak papier en karton

De totale Nederlandse productie van papier en karton ligt jaarlijks tussen de 3 en 4 miljoen ton. De helft wordt gebruikt als informatiedrager, circa 40 procent als verpakkingsmateriaal en de rest is voornamelijk sanitair papier. Het meeste papier en karton kent in de gebruiksfase een betrekkelijk korte levensduur. Na een keer of zeven gerecycled te zijn, verliest een papiervezel zijn kracht en is deze niet langer geschikt voor het maken van nieuw papier. Hoewel er papiersoorten zijn die voor 100% uit gerecycled papier bestaan, is er voor hoogwaardige papiersoorten toch steeds ook aanvoer van primaire grondstoffen nodig.

Milieudruk

De milieubelasting bij papier en karton heeft voornamelijk betrekking op drie thema’s: broeikaseffect, humane toxiciteit en landgebruik. Per kilogram is de milieudruk het hoogst bij grafisch papier, gevolgd door de milieudruk bij verpakkingspapier en -karton. Om de milieudruk te verminderen, genieten projecten in de subketens grafisch papier en verpakkingspapier en –karton daarmee een voorkeur. Bovendien zijn dit de voornaamste papierstromen in Nederland.

Projectontwikkeling

Bij de keuze van projecten is aangehaakt bij het Energietransitieprogramma dat de Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) uitvoert met steun van het ministerie van Economische Zaken. Hiermee wil de papierbranche in 2020 de milieudruk op energieniveau met de helft verminderen. De ketenprojecten die zich richten op een duurzaam materiaalgebruik in de keten sluiten aan bij de uitvoering van de deelprogramma’s ‘Supply Chain of the Future’ en ‘Biorefinery’ van het Energietransitieprogramma.

Samen met de VNP, PRN (Stichting Papier Recycling Nederland) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) zijn uit een long list van mogelijke ketenprojecten uiteindelijk vijf veelbelovende projecten geselecteerd.

Beslismodel voor het gebruik van alternatieve papiergrondstoffen

Trekker van dit project is het Kenniscentrum Papier en Karton.
Er zijn naast hout nog tal van andere organische materialen beschikbaar die bruikbare cellulosevezels voor de papierproductie bevatten. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen zijn die als bijproduct uit productieprocessen vrijkomen. Maar hoe kan een producent beoordelen of een dergelijke grondstof ook geschikt is om in het productieproces in te zetten? Daarvoor is een toetsingskader en een communicatietool ontwikkeld. Dit project is inmiddels afgerond. Volgend op dit project hebben de producenten een Green Deal afgesloten met de Rijksoverheid, zodat het uitvoeren van praktijkproeven met alternatieve grondstoffen binnen de bestaande vergunning eenvoudiger kan plaatsvinden.

Recycling van drankenkartons in Nederland

Trekker van dit project is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Dit project geeft invulling aan het verzoek van de Tweede Kamer om de haalbaarheid van recycling van drankenkartons in Nederland te onderzoeken. Het positieve resultaat van de uitgevoerde onderzoeken heeft geleid tot het besluit om in 2013 een pilot in Nederland uit te voeren. Het Kenniscentrum Duurzaam Verpakken, dat is opgericht in het kader van de tweede Raamovereenkomst Verpakkingen, zal deze pilot gaan uitvoeren.

Toepassing van milieukeurmerken in praktijk verbeteren

Trekker van dit project is de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP).
Alleen al in de papiersector zijn er enkele honderden keurmerken bekend, waaronder tal van milieukeurmerken. Een enquête onder bedrijven heeft uitgewezen dat het erg lastig is om het gewenste milieukeurmerk te vinden en ook om dit goed mee te laten wegen in de dagelijkse praktijk van inkopers, leveranciers en klanten. Het Informatiecentrum Papier en Karton heeft een website ontwikkeld, die daar verandering in kan brengen: www.keurmerkenpapierenkarton.nl.

Implementatie van een printerloos kantoor

Kostenbesparing, duurzamer werken, invoering van Het Nieuwe Werken gaan onvermijdelijk samen met verdere digitalisering van werkprocessen. Ook het printen van allerlei stukken en rapporten wordt steeds meer overbodig. De meeste documenten kunnen tegenwoordig prima vanaf een tablet gelezen en bewerkt worden. Maar hoe bepaal je of jouw organisatie hier klaar voor is, en hoe pak je zoiets aan? Natuurlijk wil je ook weten wat het kost en wat het oplevert. De handreiking die Agentschap NL hiervoor heeft opgesteld, helpt een organisatie op weg naar het invoeren van printerloos werken. Meer informatie staat op de pagina Minder papier met een printerloos kantoor.

Duurzaamheidkringen met grafische bedrijven

Leden van grafische duurzaamheidkringen hebben hun duurzaamheidambities uitgesproken en ontmoeten elkaar een paar keer per jaar. Het uitgangspunt: leren van elkaar. Met het uiteindelijke doel een hoger rendement, een lagere milieubelasting en meer welzijn voor de medewerkers en de omgeving. De deelnemers meten de verbeteringen door jaarlijks de Milieubarometer in te vullen en de milieucijfers onderling te vergelijken. Na een eerste succes in Breda onder leiding van Stichting Stimular is dit concept in samenwerking met de brancheorganisatie KVGO uitgerold over andere steden en regio’s. Inmiddels zijn er 10 kringen met in totaal ruim honderd leden. In een filmpje vertellen leden van duurzaamheidskringen in Den Haag over hun ervaringen en de maatregelen die zij uitvoeren in hun bedrijf. De kring in Rijnmond heeft een evaluatie uitgevoerd en hun activiteiten en resultaten op een rij gezet. Op de website van de KVGO staat het onderwerp duurzaamheid centraal en daar vindt u een uitgebreide toelichting over de kringen.

Contact
Wilt u meer weten of betrokken worden bij deze projecten, neem dan contact op met Rijkswaterstaat.