Gemeenten gezocht voor bepalen kosten zwerfafval

Rijkswaterstaat laat KplusV een actualisatie uitvoeren van het kostenonderzoek zwerfafval uit 2010. Voor dit onderzoek is er een steekproef van Nederlandse gemeenten getrokken. Wanneer uw gemeente binnen de steekproef valt wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin we gezamenlijk tot inzicht komen in de kosten die uw gemeente maakt in relatie tot zwerfafval. We willen u vragen om uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van de kosten van zwerfafval in Nederland.

In het gesprek gaan de onderzoekers van KplusV in op de diverse kostenaspecten van zwerfafval binnen uw gemeente in het peiljaar 2018. Hierbij wordt ingegaan op vragen als:

  • Welke kosten maakt uw gemeente voor machinaal en handmatig vegen?
  • Hoeveel zwerfafval wordt binnen uw gemeente opgehaald?
  • Welke kosten maakt uw gemeente ter voorkoming van zwerfafval?

Doel

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de feitelijke kosten die gemeenten en overige organisaties (zoals provincies, waterschappen en gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer en private partijen) maken die direct kunnen worden toegerekend aan het voorkomen, monitoren, opruimen en verwerken van zwerfafval.  Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek van Deloitte (2010). De gegevens die verzameld worden en in het rapport worden gepresenteerd, worden anoniem behandeld en zijn niet terug te herleiden naar individuele gemeenten.

De directe kosten die het voorkomen, monitoren, opruimen en verwerken van zwerfafval veroorzaken, wordt berekend aan de hand van een Activity Based Costing Model. Dit wil zeggen dat de activiteiten die gebiedsbeheerders (in relatie tot zwerfafval) maken in kaart worden gebracht. Dit onderzoek is onderdeel van het project 'Versterken beleidsbasis, meten is weten'.