Educatie over zwerfafval

School 550 300

De aanpak van zwerfafval op het land en in water wordt vanuit verschillende gebieden aangepakt zoals bijvoorbeeld rivieren en stranden. Educatie over (zwerf) afval speelt hierbij ook een belangrijke rol omdat dit bijdraagt aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen. Het is goed als leerlingen daarnaast het goede voorbeeld krijgen en zo handelingsperspectief hebben. De scholen kunnen worden ingericht op afvalscheiding en afvalpreventie. Hiermee geven ze het goede voorbeeld en zetten de norm. Dat is niet alleen belangrijk voor nu, want de schoolgaande kinderen van nu zijn de burgers en professionals van de toekomst.

Wat doen anderen?

 • In de omgeving van scholen zijn meerdere organisaties actief die graag willen dat de openbare ruimte schoon is.
 • Gemeenten: De reinigingsdiensten of de dienst buitenruimte bieden regelmatig gastlessen aan of voeren samen met de school een zwerfafvalactie uit.
 • Afvalinzamelaars: Afvalinzamelaars bieden gastlessen aan over (zwerf)afval en ondersteunen scholen door faciliteiten zoals afvalbakken aan te bieden om afval te scheiden.
 • NME centra: Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie heeft vaak een eigen educatief aanbod zoals zelfontwikkelde lessen en materialen.
 • Belangenverenigingen: Actieve groepen burgers en stichtingen geven ook gastlessen over zwerfafval en plastic soep, zoals Plastic Soup Foundation, Plastic Whale en de Dopper Foundation.
 • NederlandSchoon heeft op www.aandeslagmetafval.nl lesmaterialen ontwikkeld voor alle groepen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Waterschappen: De Unie van Waterschappen heeft meerdere onderwijspakketten voor verschillende onderwijsniveaus ontwikkeld. Waterschappen verzorgen zelf ook vaak gastlessen en lesmateriaal.

Wat doet Rijkswaterstaat?

 • Rijkswaterstaat ondersteunt pilots bij scholen bij het invoeren van afvalscheiding.
 • Daarnaast werkt Rijkswaterstaat in een Europees programma (EFMZV). De onderstaande punten worden in dit kader uitgevoerd.
 • Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de thema’s afval en zwerfvuil en de gevolgen van zwerfafval in de zee duurzaam worden ingebed in de leerplannen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs.
 • Rijkswaterstaat intensiveert lessen over de thema’s afval en zwerfvuil op de scholen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs.
 • Rijkswaterstaat ontwerpt en ondersteunt pilots voor afvalscheiding en -preventie bij scholen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs

De stand van zaken en de resultaten worden op deze site gepresenteerd.

Andere belangrijke informatie

Ik teken voor afvalvrije scholen en structurele lessen over grondstoffen, afval en zwerfvuil.

hands-1768845__340Samen bereiken we meer. Daarom nodigen we u uit om u uit te spreken door  mee te tekenen voor een gezamenlijke aanpak voor afvalvrije scholen. Hiermee geeft u een duidelijk signaal aan scholen en uw collega’s.

Ja daar teken ik voor!