Educatie over zwerfafval

School 550 300

Educatie over (zwerf) afval is belangrijk omdat het bijdraagt aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen. Jong geleerd is oud gedaan. Goede voorbeelden en het geven van handelingsperspectief helpen hierbij. De scholen geven het goede voorbeeld en geven signalen door in de inrichting rekening te houden met afvalscheiding en preventie.

De Rossenberg succesvol afvalvrij

Hoe is het basisschool de Rossenberg, een relatief kleine school die een gebouw deelt met twee andere bassischolen, gelukt om succesvol afvalvrij worden?

Online workshop 'Gedragsverandering en afvalscheiding op school'

Alle scholen in Leusden afvalvrij

Jolanda Zeilmakers vertelt welke stappen er zijn gezet om alle basisscholen in Leusden afvalvrij te maken.Communicatieafbeelding Afval op school

Expert in huis

Wilt u graag met scholen in uw gemeente afspraken maken over afvalscheiding en zwerfafval? Wij bieden u de maatwerkregeling afvalvrije scholen. Hiermee ontvangt u ondersteuning op maat van een expert op dit gebied.

Wat doet Rijkswaterstaat?

 • Rijkswaterstaat ondersteunt pilots bij scholen bij het invoeren van afvalscheiding.
 • Daarnaast werkt Rijkswaterstaat in een Europees programma (EFMZV). De onderstaande punten worden in dit kader uitgevoerd.
 • Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de thema’s afval en zwerfvuil en de gevolgen van zwerfafval in de zee duurzaam worden ingebed in de leerplannen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs.
 • Rijkswaterstaat intensiveert lessen over de thema’s afval en zwerfvuil op de scholen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs.
 • Rijkswaterstaat ontwerpt en ondersteunt pilots voor afvalscheiding en -preventie bij scholen van het primaire en voortgezet- en/of beroepsonderwijs

De stand van zaken en de resultaten worden op deze site gepresenteerd.

Andere belangrijke informatie

Wat doen anderen?

 • In de omgeving van scholen zijn meerdere organisaties actief die graag willen dat de openbare ruimte schoon is.
 • Gemeenten: De reinigingsdiensten of de dienst buitenruimte bieden regelmatig gastlessen aan of voeren samen met de school een zwerfafvalactie uit.
 • Afvalinzamelaars: Afvalinzamelaars bieden gastlessen aan over (zwerf)afval en ondersteunen scholen door faciliteiten zoals afvalbakken aan te bieden om afval te scheiden.
 • NME centra: Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie heeft vaak een eigen educatief aanbod zoals zelfontwikkelde lessen en materialen.
 • Belangenverenigingen: Actieve groepen burgers en stichtingen geven ook gastlessen over zwerfafval en plastic soep, zoals Plastic Soup Foundation, Plastic Whale en de Dopper Foundation.
 • NederlandSchoon heeft op www.aandeslagmetafval.nl lesmaterialen ontwikkeld voor alle groepen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
 • Waterschappen: De Unie van Waterschappen heeft meerdere onderwijspakketten voor verschillende onderwijsniveaus ontwikkeld. Waterschappen verzorgen zelf ook vaak gastlessen en lesmateriaal.