Aandachtspunten bij co-vergisten

U heeft een co-vergistingsinstallatie of u gaat starten met co-vergisting?

Hier komt nogal wat bij kijken. Er is veel wat u moet regelen. U moet in ieder geval denken aan onderstaande zaken.

1. Bestemmingsplan

Informeer of het binnen het bestemmingsplan mogelijk is om een vergistinginstallatie te bouwen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente. U kunt dit ook nakijken op de website Ruimtelijke plannen

2. Vergunning

Voor het mogen vergisten van mest is een Omgevingsvergunning milieu en bouw nodig. Gemeenten en provincies zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan (co-)vergistinginstallaties. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente.
Informatie hierover kunt u ook vinden in de handreiking (co-)vergisting op de site van InfoMil.

3. Erkenning Verordening Dierlijke bijproducten

Als u dierlijke mest en/of dierlijke bijproducten wil vergisten in uw biogasinstallatie, dan heeft u een erkenning volgens de Verordening Dierlijke Bijproducten nodig. U kunt deze aanvragen bij de NVWA. Ook moet u zich laten registreren bij de NVWA als u dierlijke bijproducten of afgeleide producten hiervan vervoert of verhandelt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de NVWA.

4. Registratie RVO

Bent u al geregistreerd bij RVO? Als u mest vergist, be- of verwerkt moet u uw bedrijf of intermediaire onderneming laten registreren bij RVO. Als intermediair mag u alleen meststoffen verhandelen, vervoeren of opslaan als u uw onderneming bij RVO is geregistreerd. Heeft u een landbouwbedrijf met grond en/of dieren en u bewerkt of verwerkt op uw landbouwbedrijf dierlijke mest, dan wordt de mestverwerking gezien als landbouwactiviteit.

5. VIHB-registratie

Als u afvalstoffen vervoert, inzamelt, verhandelt of erin bemiddelt dan moet uw bedrijf op de VIHB-lijst staan. U kunt hiervoor contact opnemen met NIWO. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van NIWO.

6. Bijlage Aa

Staan de co-materialen die u wilt vergisten op bijlage Aa? U mag het digestaat alleen verhandelen en gebruiken als dierlijke meststof wanneer het is ontstaan uit vergisting van minimaal 50% uitwerpselen van dieren met maximaal 50% schone en onverdachte co-materialen. Deze schone en onverdachte co-materialen moeten vermeld staan in bijlage Aa onderdeel IV.

7. Regelgeving voor afvaltransporten

Voor het vervoer van co-materialen naar de co-vergister geldt de afvalstoffenregelgeving. De regels en de vereiste documenten zijn afhankelijk van het soort co-materiaal dat vervoerd wordt.

Deze regels kunt u nalezen in:

8. Regelgeving voor vervoer in de Verordening Dierlijke bijproducten

Voor het vervoer van co-materialen (met dierlijke bijproducten) naar de co-vergister geldt de afvalstoffenregelgeving en de Verordening Dierlijke bijproducten.

Deze regels kunt u nalezen in:


Meer informatie

  • Informatie over het melden van afvalstoffen kunt u vinden op de site van het LMA.
  • Vragen en antwoorden over de nieuwe Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en de gewijzigde Wet milieubeheer kunt u vinden op de FAQ pagina op onze site:
    Kaderrichtlijn vraag en antwoord