Co-vergisten en regelgeving

Als u gaat co-vergisten krijgt u te maken met verschillende voorschriften en regelgeving. Hieronder een overzicht.

Naast de regelgeving die op deze pagina vermeld staat kunt u ook nog met andere regelgeving te maken krijgen. Bijvoorbeeld regelgeving op het gebied van Arbo, veiligheid of transport van afvalstoffen.

1. Meststoffenwet (MSW)

De Meststoffenwet is bedoeld om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Het bepaalt onder andere wie dierlijke mest mag vervoeren en op welke manier dat moet gebeuren. De Uitvoeringsregeling bij deze wet regelt ook wanneer u digestaat mag verhandelen en gebruiken als meststof. Ook de voorschriften voor het opmaken van een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

De belangrijkste onderdelen van het mestbeleid in verband met co-vergisten zijn:

  • Regels voor de afvoer van mest van veehouderijbedrijven en intermediaire ondernemingen. Zo is altijd bekend waar de mest vandaan komt en naartoe gaat. Dit wordt uitgedrukt in tonnen, kg stikstof en kg fosfaat.
  • Regels over de co-materialen die gebruikt mogen worden, zodat het digestaat als meststof mag worden verhandeld en gebruikt.
  • Regels voor het bijhouden van een administratie.

Ook zijn er regels voor het gebruik en uitrijden van meststoffen. Deze regels staan in het Besluit Gebruik Meststoffen.

Meer informatie vindt u op de pagina’s over co-vergisting op de website RVO

2. Verordening Dierlijke Bijproducten (nr. 1069/2009 en nr.142/2011)

Deze twee verordeningen regelen het veilig afvoeren, transporteren, verwerken en hanteren van dierlijk materiaal (dierlijke bijproducten) dat niet is bestemd voor humane consumptie. Dit om te voorkomen dat deze producten een risico worden voor de gezondheid van mens of dier.

Drie categorieën

Dierlijke bijproducten zijn ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de risico’s voor de gezondheid van mens of dier. Categorie 3 vormt hierbij het laagste risico. Bij co-vergisting mogen alleen categorie 3 materialen gebruikt worden die op Bijlage Aa onderdeel IV staan. Deze producten staan onder C2 in deze bijlage Aa. De controles van deze verordeningen doet de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Erkenning biogasinstallatie

Om biogas te mogen produceren uit mest en/of andere dierlijke bijproducten moet de vergistinginstallatie erkend zijn volgens de Verordening Dierlijke Bijproducten. U kunt deze erkenning aanvragen bij de NVWA . Worden uitsluitend producten of reststromen van plantaardige oorsprong of zuiveringsslib van plantaardige oorsprong (zonder dierlijke uitwerpselen) vergist? Dan is de Verordening Dierlijke Bijproducten niet van toepassing.

Zie voor informatie over erkenning voor biogasintallaties de website van de NVWA

Registratie vervoerders of handelaren

Een bedrijf dat dierlijke bijproducten of afgeleide producten hiervan vervoert of verhandelt is verplicht om zich te laten registreren bij de NVWA.
De verordening stelt ook voorwaarden aan het gebruik als meststof van het digestaat dat door co-vergisting met categorie 3 materiaal is ontstaan.

Zie voor meer informatie over categorie 3-materiaal de website van de NVWA

3. Wet Ruimtelijke Ordening

De Wet ruimtelijke ordening (WRO) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden. Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Een voorbeeld van een ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegestaan. Het bestemmingsplan bepaalt of er al dan niet een covergistingsinstallatie mag worden gebouwd.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van InfoMil. Heeft u een bedrijf dan kunt u voor informatie hierover contact opnemen met de gemeente of de provincie.

4. Wet Milieubeheer (WM)

Het doel van de Wet milieubeheer is het beschermen van het milieu en het voorkomen of beperken van hinder. Op de Wet Milieubeheer zijn een groot aantal andere regelingen en besluiten gebaseerd. Via de Wet Milieubeheer zijn ook een aantal Europese richtlijnen omgezet in Nederlandse regelgeving, bijvoorbeeld de Kader Richtlijn Afvalstoffen (KRA).
Voor co-vergisters zijn twee delen van de Wet milieubeheer van bijzonder belang.

  • Hoofdstuk 8, en daarbij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo): Hierin staan de regels voor inrichtingen zoals de vergistingsinstallatie.
  • Hoofdstuk 10, Afvalstoffen. Hierin staan regels voor het vervoer, de overdracht van afvalstoffen en handelingen met afvalstoffen buiten inrichtingen.

Heeft u een bedrijf dan kunt u over de regels voor inrichtingen contact opnemen met uw gemeente of provincie.
Meer informatie over de Wabo kunt u ook vinden op de site van InfoMil.

5. Besluit en Regeling inzamelen afvalstoffen

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn een uitwerking van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10).

Elke inzamelaar, vervoerder, handelaar of bemiddelaar in bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is verplicht om zich te laten registreren bij  NIWO.  NIWO beheert een landelijke VIHB lijst, met alle bedrijven die afvalstoffen mogen Vervoeren, Inzamelen, hierin mogen Handelen en/of Bemiddelen (een VIHB-nummer hebben).

Ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen zijn gelijkgesteld met bedrijfsafvalstoffen.

6. Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10) en in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan landelijke regels  voor het transport, het melden en registreren van afvalstoffen binnen Nederland.

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen geeft aan welke ontvangers van afvalstoffen de ontvangst en afgiften moeten melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (het LMA). Voor co-vergisting zijn dit bedrijven die afval verwerken en waarbij de inrichting onder onderdeel 28.4 van bijlage I (onder C) van het Besluit omgevingsrecht valt.
Op de site van LMA staat meer informatie over welke bedrijven meldingsplichtig zijn.