Afvalvoorschriften voor jachthavens

Voorschriften in het Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan voor jachthavens een aantal voorschriften over afval. Deze voorschriften gaan over:

  1. Inname van afvalstoffen
  2. Overeenkomst over inzameling met een nabijgelegen jachthaven of een gemeentelijke inzamellocatie
  3. Aanduiding voor afgifte van afvalstoffen
  4. Jachthaven met zeegaande pleziervaartuigen

Vermelding in het Activiteitenbesluit: § 3.3.5, artikel 3.26g t/m 3.26k. Vermelding in de Activiteitenregeling: § 3.3.5, artikel 3.27m.

1. Inname van afvalstoffen verplicht voor jachthavens

Jachthavens zijn verplicht om afvalstoffen gratis in te nemen. Ze moeten voor de inzameling een voorziening hebben, en afvalstoffen accepteren van alle pleziervaartuigen. Ook als die maar tijdelijk een ligplaats gebruiken in de haven.

De afvalstoffen die de jachthaven in ieder geval moet aannemen zijn:

Afvalstof

Inname verplicht als:

Afgewerkte olie, smeervet en olie- en vethoudend afval afkomstig van onderhoud aan pleziervaartuigen.

- meer dan 50 ligplaatsen, en

- binnen de jachthaven vloeibare brandstoffen aan vaartuigen worden afgeleverd

Afgewerkte olie, smeervet, olie- en vethoudend afval afkomstig van onderhoud aan pleziervaartuigen.

Afval van niet-beroepsmatige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan pleziervaartuigen binnen de jachthaven.

- meer dan 50 ligplaatsen en

- als binnen de jachthaven niet-beroepsmatig onderhoud of reparatie van pleziervaartuigen plaatsvindt

Bilgewater

- meer dan 50 ligplaatsen, exclusief de ligplaatsen uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen die geen binnenboordmotor hebben

Huishoudelijk afvalwater en inhoud van chemische toiletten

- meer dan 50 ligplaatsen, exclusief ligplaatsen uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen zonder een vaste afsluitbare verblijfsruimte (kajuit)

2. Overeenkomst over inzameling met een nabijgelegen jachthaven of een gemeentelijke inzamellocatie

Heeft een jachthaven met een andere dichtbijzijnde jachthaven afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van inzamelvoorzieningen? Dan is de haven zelf niet verplicht om afvalstoffen in te nemen. Ook hierbij geldt dat de inzameling gratis moet zijn.

Een jachthaven mag voor de inname van afvalstoffen ook afspraken maken met een dichtbijzijnd inzameldepot voor huishoudelijk afval (volgens titel 10.4 van de Wet milieubeheer). De jachthaven moet de afspraken vastleggen in een overeenkomst en laten goedkeuren door het bevoegd gezag.

3. Aanduiding voor afgifte van afvalstoffen

Heeft de jachthaven voor een bepaald soort afvalstoffen (een van de afvalstoffen uit de tabel hierboven) geen inzamelvoorziening? Dan moet duidelijk aangegeven zijn waar de gebruikers van de haven hun afvalstoffen wel kunnen afgeven.

4. Jachthaven met zeegaande pleziervaartuigen

Inname van afvalstoffen is ook verplicht als in de haven zeegaande pleziervaartuigen aanmeren. Ongeacht het aantal ligplaatsen.

Bij inning van het havengeld moet de haven duidelijk maken welk deel bestemd is voor het beheer van de afvalstoffeninname. Elke drie jaar moet er een plan worden opgesteld voor ontvangst en beheer van de afvalstoffen. Dit plan moet de haven door het bevoegd gezag laten goedkeuren. Dit geldt alleen voor jachthavens met zeegaande pleziervaartuigen.

Is een jachthaven aangewezen in artikel 6 Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs)?

Dan gelden voor inname van afvalstoffen niet de eisen uit het Activiteitenbesluit, maar de eisen voor het hebben van havenontvangstvoorzieningen van de Wvvs. De lozingsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn wél van toepassing.


Veranderingen met de komst van de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet  gaan voor jachthavens milieuregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gelden. Het Bal maakt deel uit van de Omgevingswet.

Zie voor meer informatie het onderwerp afval op Informatie Leefomgeving (IPLO).